PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování a restaurování památek - N148069
Anglický název: Conservation-restoration of cultural heritage objects
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Machačko Luboš MgA.
Je záměnnost pro: B148035
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je představit studentům obor konzervování-restaurování jako komplexní disciplínu zahrnující v sobě poznání předmětu restaurování, průzkum předmětu, přípravu a provedení konzervátorského-restaurátorského zásahu a vypracování restaurátorské dokumentace. Důraz je kladen na poznání povahy předmětu, který má být restaurován, na průzkumy památek a diagnózy jejich stavu. Reflektovány jsou různé přístupy k řešení restaurátorských zásahů s přihlédnutím k etice konzervátorského a restaurátorského zásahu. Zdůrazněn je mezioborový charakter péče o umělecká a umělecko-řemeslná díla. Samostatný přednáškový blok je věnován i možnostem využití nanotechnologií při obnově památek. Nedílnou součástí přednášek jsou ukázky řešení diskutovaných restaurátorských problémů na příkladech z restaurátorské praxe. Smyslem přednášek není jen podat studentům ucelený vhled do dané problematiky, ale především podnítit jejich samostatné kritické myšlení na základě rozboru všech relevantních oblastí praxe oboru konzervování-restaurování.
Poslední úprava: TAJ148 (08.09.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• - jednotlivé etapy restaurátorského zásahu s důrazem na komplexní poznání díla a etiku zásahu

• - postupy a způsoby mezioborové spolupráce při konzervování-restaurování

• - základní pojmy oboru (konzervování, restaurování, obnova, rekonstrukce, revitalizace, restituce apod.)

• - orientace v nejnovějších trendech oboru konzervování-restaurování

Poslední úprava: TAJ148 (08.09.2014)
Literatura -

Z: Viňas, Salvador Muňos: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, 2005, ISBN 0-7506-6224-7

Z: Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora, 2000, ISBN 80-86359-03-4

Z:Vaněček, Ivan: Nástěnné malby, Stop, Praha, 2000, ISBN 80-902668-3-5

Z: Slánský, Bohuslav: Technika malby I, II, Paseka, 2003, ISBN 80-7185-624-X

Z: Mora, Laura; Mora, Paolo; Philippot, Paul: Conservation of Wall Paintings, ICCROM, Butterworths, London, 1984

D: Ďurovič, Michal (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih, Paseka, 2002, ISBN: 80-7185-383-6

D:Poláková, J. (ed.), 2007: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. I. svazek. Praha.

D: Alt. J., J.: Revitalizace interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Restaurování nástropních maleb v klenbě křížení hlavní a příčné lodi a v klenbách kaplí ochozu, in: Sedlec � historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera, TOGGA, Praha 2009, ISBN 978-80-87358-22-4, s. 399-418.

D: Macek, P..: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, NPÚ Praha 2005

D: Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, NPÚ Praha 2004

D: Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003

D:Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, NPÚ Praha 2005

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní opory -

npu.cz/pp/dokum/icomos/

Studijní materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Sylabus -

1. Historické umělecké dílo, jeho vznik, charakteristika, identifikace, jeho umělecká a historická hodnota.

2. Vztah díla s jeho okolím. Autenticita. Prezentace uměleckého díla.

3. Vznik a vývoj oboru konzervování-restaurování.

4) Konzervování-restaurování jako mezioborová disciplína.

5. Úloha restaurátora-konzervátora v procesu záchrany uměleckého díla.

6) Průzkum uměleckého díla (SHP, umělecko-historický, chemicko-technologický, restaurátorský průzkum).

7) Základní etapy restaurátorského zásahu.

8. Restaurátorská zpráva a dokumentace.

9) Základní pojmy (konzervování, restaurování, obnova, rekonstrukce, revitalizace, restituce apod.).

10) Etika konzervátorského a restaurátorského zásahu: etické kodexy, mezinárodní charty

11) Etika konzervátorského a restaurátorského zásahu: právní předpisy

12) Restaurování malířských uměleckých děl: malířské techniky: nástěnná malba, malba na pevné podložce, malba na plátěné podložce.

13. Restaurování malířských uměleckých děl: specifikace techniky, charakteristika poruch, možná řešení.

14) Nanotechnologie v oboru konzervování-restaurování

Poslední úprava: TAJ148 (08.09.2014)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha