PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní metody analýzy vody - B217001
Anglický název: Basic Methods of Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217001
Je záměnnost pro: AB217001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)
Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou znát základní principy analytických metod v analytice vody, budou se orientovat při výběru vhodné metody při analýze pitné, povrchové i odpadní vody.

Literatura -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (12.01.2021)

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015. (cz)9788070809280

D: Baird R.B., Eaton A.D., Rice E.W.: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. American Public Health Association, 2017 (eng)9780875532875

Studijní opory -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

https://tvp.vscht.cz/home/18861

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru(50 min) a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta, je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba) napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné se přihlásit prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

Sylabus -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza vody.

2. Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky.

3. Makroanionty.

4. Makrokationty. Kovy.

5. Reaktivní křemík a fosfor. Předúprava vzorku.

6. Složky vody s obsahem dusíku.

7. Aplikace jodometrie v analytice vody.

8. Chemická a biochemická oxidace organických látek.

9. Odběr vzorku, konzervace.

10. Senzorické vlastnosti vody.

11. Metody stanovení individuálních organických látek

12. Skupinová stanovení organických látek.

13. Stanovení individuálních organických látek

14. Validace metody.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Podmínky zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém ze dvou testů (v průběžném i v závěrečném)vyšší než 50

průměrný počet bodů dosažených ve dvou testech (průběžném a závěrečném)vyšší než 50

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha