PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zdravotní nezávadnost potravin - B323007
Anglický název: Food Safety
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N323009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na sledování chemické a mikrobiologické bezpečnosti potravin. Charakterizuje jednotlivé skupiny nežádoucích látek event. mikroorganismů v potravinách a potravinářských surovinách s důrazem na metody stanovení koncentrace (počet) těchto látek (mikroorganismů). Seznamuje studenty s příslušnou legislativou ČR a EU. Dále jsou probírány možnosti snížení či odstanění jmenovaných kontaminantů z potravního řetězce.
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posoudit chemickou a mikrobiologickou nezávadnost potravin

Navrhnout postupy jak elimonovat možnosti vzniku nežádoucích látek v potravinách v průběhu jejich zpracování a skladování

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Literatura -

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

D: Motarjemi, Y.,Moy, G.,; Todd, E. C. D: Encyclopedia of food safety, 1st ed., Academic Press, 2014, 0124200338

Z: Jay, James M. (ed.) Modern Food Microbiology 7th Edition). Springer - Verlag, 2005, 0-387-23180-3

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6

Z: Demnerová K., Kadavá J., Melenová I., Pazlarová J., Purkrtová S., Sýkorová H., Turoňová H., Zdeňková K. Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin. VŠCHT vydavatelství, Praha 2016, 122 str., ISBN 9788070809570

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (17.09.2023)
Studijní opory -

http://www.efsa.europa.eu/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.szpi.gov.cz/

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Sylabus -

1. Potravinářská legislativa ČR, mikrobiologická bezpečnost potravin a Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických požadavcích na potraviny.

2. HACCP - úloha mikrobiologa a technologa.

3. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů I.

4. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů II.

5. Správná laboratorní praxe, standardní operační postupy - SOP.

6. Metody stanovení mikroorganismů - přehled.

7. Antimikrobiální látky a jejich užití v potravinářských technologiích

8. Hlavní skupiny chemických škodlivin v potravinách v kontextu potravinářské legislativy ČR

9. Zdravotní rizika související s dietární expozicí toxickým a antinutričním látkám, možnosti prevence.

10. Látky přídatné (aditiva) - charakterizace hlavních skupin.

11. Potravinové kontaminanty - vstup do potravních řetězců, mechanismy přenosu.

12. Organické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.

13. Anorganické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.

14. Přírodní toxiny, mykotoxiny, produkty z organického zemědělství.

Poslední úprava: Purkrtová Sabina (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie, Chemie potravin

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhájení seminářového projektu.

Písemná zkouška.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha