PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Zdravotní nezávadnost potravin - N323009
Anglický název: Food Safety
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B323007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B323007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na sledování chemické a mikrobiologické bezpečnosti potravin. Charakterizuje jednotlivé skupiny nežádoucích látek event. mikroorganismů v potravinách a potravinářských surovinách s důrazem na metody stanovení koncentrace (počet) těchto látek (mikroorganismů). Seznamuje studenty s příslušnou legislativou ČR a EU. Dále jsou probírány možnosti snížení či odstanění jmenovaných kontaminantů z potravního řetězce.
Poslední úprava: TAJ323 (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posoudit chemickou a mikrobiologickou nezávadnost potravin

Navrhnout postupy jak elimonovat možnosti vzniku nežádoucích látek v potravinách v průběhu jejich zpracování a skladování

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Literatura -

Z: Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick: Food Safety Handbook. Wiley-IEEE, Velká Británie, 2005, 0471210641

Z: Jay, James M. (ed.) Modern Food Microbiology 7th Edition). Springer - Verlag, 2005, 0-387-23180-3

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

Poslední úprava: TAJ323 (16.11.2012)
Studijní opory -

http://www.efsa.europa.eu/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.szpi.gov.cz/

Poslední úprava: TAJ323 (16.11.2012)
Sylabus -

1. Potravinářská legislativa ČR � vyhlášky EU 2073/2005, 1441/2007 � kritéria mikrobiologické bezpečnosti potravin

2. HACCP - úloha mikrobiologa a technologa.

3. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů I.

4. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů II.

5. Správná laboratorní praxe, standardní operační postupy - SOP.

6. Metody stanovení mikroorganismů - přehled.

7. Antimikrobiální látky a jejich užití v potravinářských technologiích

8. Hlavní skupiny chemických škodlivin v potravinách v kontextu potravinářské legislativy ČR

9. Zdravotní rizika související s dietární expozicí toxickým a antinutričním látkám, možnosti prevence.

10. Látky přídatné (aditiva) - charakterizace hlavních skupin.

11. Potravinové kontaminanty - vstup do potravních řetězců, mechanismy přenosu.

12. Organické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.

13. Anorganické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.

14. Přírodní toxiny, mykotoxiny, produkty z organického zemědělství.

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie, Chemie potravin

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha