PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi - B323009
Anglický název: Food Analysis and Control: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/~reblovaz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrbek Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N323011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s celým analytickým porocesem: počínaje výběrem hodnocených parametrů (stanovovaných analytů, v případě že úkol je analytické laboratoři zadán obecně, například jako kontrola jakosti vybrané komodity na českém trhu), přes výběr analytické metody a její validaci, … až po relevantní vyvození závěrů plynoucích ze získaných analytických dat (tj. základní statistické zpracování analytických výsledků). K dosažení tohoto cíle řeší nejprve jednotlivé pracovní skupiny laboratorní projekty zaměřené na to, jaké parametry je u vybraných komodit třeba prověřovat zda jsou splněny nebo nepřekročeny, kontorola deklarace na obalu výrobku. Následně proběhne experimentální část v laboratoři. V rámci následných prezentací pak jednotlivé pracovní skupiny seznámí ostatní studenty se svými výsledky (ale také s postupem řešení zadaného úkolu a příslušnými teoretickými znalostmi).
Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pod vedením realizovat všechny etapy, z nichž sestává celý analytický proces realizovaný v potravinářské analytické laboratoři (= od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů).

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Literatura -

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétně zadaných dílčích úkolů) musí studenti vyhledat sami.

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Studijní opory -

http://www.zakonyprolidi.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=537

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

K úspěšnému uzavření laboratoří je třeba odprezentovat vypracovanou prezentaci s úvodními údaji a výsledky. Zároveň je třeba odevzdat závěrečný výstupní protokol.

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Sylabus -

1. Úvod, cíl předmětu, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání laboratorních projektů jednotlivým pracovním skupinám.

2. - 13. Řešení zadaných laboratorních projektů jednotlivými pracovními skupinami.

14. Obhajoby laboratorních projektů jednotlivých pracovních skupin.

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Analýza potravin a přírodních produktů

Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Maximálně jedna absence.

Aktivní účast na výuce.

Obhajoba závěrečné prezentace.

Protokol.

Poslední úprava: Hrbek Vojtěch (22.02.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 16
Práce na individuálním projektu 0.3 7
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha