PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi - N323011
Anglický název: Food Analysis and Control: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hrbek Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Stehnová Kamila Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B323009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s celým analytickým procesem spojeným s prací v potravinářské analytické laboratoři, od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů. K dosažení tohoto cíle řeší studenti (jednotlivé pracovní skupiny) různé dílčí úkoly z jednotlivých etap daného analytického procesu, tj. úkoly z oblasti specifikace analytů (při obecně zadaném úkolu typu kontrola jakosti vybrané komodity na českém trhu); z oblasti výběru analytických metod; z validace analytických metod; statistického zpracování výsledků atd.
Poslední úprava: REBLOVAZ (11.10.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pod vedením realizovat všechny etapy, z nichž sestává celý analytický proces realizovaný v potravinářské analytické laboratoři (= od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů).

Poslední úprava: REBLOVAZ (11.10.2017)
Literatura -

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétně zadaných dílčích úkolů) musí studenti vyhledat sami.

Poslední úprava: REBLOVAZ (11.10.2017)
Studijní opory -

http://www.zakonyprolidi.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://web.vscht.cz/~reblovaz/

Poslední úprava: REBLOVAZ (11.10.2017)
Sylabus -

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých dílčích úkolů.

2. Výběr hodnocených parametrů a stanovovaných analytů I.

3. Výběr hodnocených parametrů a stanovovaných analytů II.

4. Výběr analytických metod I.

5. Výběr analytických metod II.

6. Validace analytických metod I.

7. Validace analytických metod II.

8. Validace analytických metod III.

9. Validace analytických metod IV.

10. Validace analytických metod V.

11. Validace analytických metod VI.

12. Statistické zpracování výsledků analytických rozborů I.

13. Statistické zpracování výsledků analytických rozborů II.

14. Vypracování závěrečných zpráv. Zápočty.

Poslední úprava: REBLOVAZ (11.10.2017)
Studijní prerekvizity -

Analýza potravin a přírodních produktů, Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.9 26
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
Práce na individuálním projektu 0.2 6
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha