PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Legislativní aspekty výroby potravin - B324003
Anglický název: Legislative aspects of food production
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: PPS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Evropské potravinové právo se v uplynulých 25 letech stalo samostatným oborem a fenoménem, který ve svém důsledku ovládá život všech spotřebitelů v Evropské unii. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy potravinového práva, jeho terminologií a fungováním v rámci Evropské unie, případně krátkým srovnáním s požadavky jiných právních řádů v oblasti regulace potravin. Studenti se naučí orientovat se v základních právních předpisech upravujících provoz potravinářského podniku. Budou připraveni prakticky aplikovat požadavky potravinového práva kladené nejen na bezpečnost potravin, ale také na označování potravin, které jsou mnohdy v rozporu s vizemi marketingu. Budou umět jednotlivé předpisy pomocí jednoduchých uživatelsky příjemných nástrojů nejen vyhledat, ale také je argumentačně využít. Vzhledem k tomu, že v současné době tvoří evropské potravinové právo ucelený komplex právních předpisů, který ponechává členským státům jen určitou minimální míru realizace v oblasti regulace výroby a distribuce potravin, budou studentům vysvětleny základní aspekty evropské legislativy s dopadem do národního právního řádu. Pozornost bude věnována nejen obecným požadavkům vyplývajícím z tzv. general food law, ale i dalším právním předpisům, které jsou rozhodující pro aplikaci potravinového práva a jsou vzájemně provázány. V oblasti označování bude věnována pozornost harmonizovaným evropským pravidlům, ve kterých jsou popsána základní pravidla pro chování provozovatelů potravinářských podniků (bezpečnost potravin, systém řízení kvality a bezpečnosti potravin apod.) a pro označování potravin, a v této souvislosti také jednotlivým kategoriím potravin (komoditám), speciálním potravinám, doplňkům stravy a potravinám určeným pro zvláštní výživu a zvláštní lékařské účely. Studenti dostanou základní informace o kvalitě a autenticitě potravin a přístupu dozorových orgánů. Přednášky budou doplněny konkrétními příklady a judikaturou jak Evropského soudního dvora, tak českých soudů. V rámci předmětu získají studenti i další informace související s výrobou a distribucí potravin, a to o právní úpravě týkající se materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami, o právní úpravě týkající se chemických látek a předpisech z oblasti ochrany životního prostředí (odpady, odpady z obalů, ekologická újma, voda, ovzduší).
Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

  • samostatné práce s předpisy potravinového práva – naučí se je vyhledat a interpretovat je;
  • uplatnit v praxi základní práva provozovatelů potravinářských podniků a budou vědět, jaké jsou jejich povinnosti;
  • orientovat se v informacích uváděných na obalech potravin, budou schopni je interpretovat a sestavit;
  • orientovat se v systémech řízení bezpečnosti potravin, kontroly jejich kvality a autenticity.

Poslední úprava: Rajchl Aleš (30.01.2018)
Literatura -

Potravinářské zbožíznalství – Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kolektiv, Key Publishing, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7418-208-2

Nařízení (EU) č. 1169/2011 k porovnání ve třech jazycích - http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%28EU%29+%C4%8D.+1169%2F2011+k+porovn%C3%A1n%C3%AD+ve+t%C5%99ech+jazyc%C3%ADch&id=37132

Kapesní průvodce novým označování ryb a produktů akvaktultury / A pocket guide to the EU's new fish and aquaculture consumer labels - http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Kapesn%C3%AD+pr%C5%AFvodce+nov%C3%BDm+ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+ryb+a+produkt%C5%AF+akvaktultury+%2F+A+pocket+guide+to+the+EU%27s+new+fish+and+aquaculture+consumer+labels&id=37314

Průvodce novými pravidly pro označování potravin - "Označování potravin - Mnoho cenných informací pro spotřebitele ?" - http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pr%C5%AFvodce+nov%C3%BDmi+pravidly+pro+ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+potravin+-+%22Ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+potravin+-+Mnoho+cenn%C3%BDch+informac%C3%AD+pro+spot%C5%99ebitele+%3F%22&id=36290

Elektronická příručka PK ČR k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům - http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Aktualizov%C3%A1no+-+Elektronick%C3%A1+p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka+PK+%C4%8CR+k+na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%28EU%29+%C4%8D.+1169%2F2011+o+poskytov%C3%A1n%C3%AD+informac%C3%AD+o+potravin%C3%A1ch+spot%C5%99ebitel%C5%AFm&id=37344

Rozhodovací strom pro postup při označování vitamínů a minerálních látek - http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Rozhodovac%C3%AD+strom+pro+postup+p%C5%99i+ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+vitam%C3%ADn%C5%AF+a+miner%C3%A1ln%C3%ADch+l%C3%A1tek&id=37144

Publikace SČS a ČTPP k problematice kvality potravin a jejich označování - http://www.reformulace.cz/index.php/informace-pro-spotrebitele/cim-se-zabyvame/60-publikace-scs-a-ctpp-k-problematice-kvality-potravin-a-jejich-oznacovani

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele - http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Oznacovani%20potravin%20-%20posledni%20verze%20web.pdf

Poslední úprava: Rajchl Aleš (29.01.2018)
Studijní opory -

STUDIJNÍ OPORY:

Úřední věstník Evropské unie - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Sbírka zákonů ČR - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Databáze TRIS - http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/

Evropský úřad pro bezpečnost potravin - http://www.efsa.europa.eu/

Knihovnička připravované legislativy - https://apps.odok.cz/veklep

Obecné potravinové právo - https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en

Systém rychlého varování - https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal_en

Biologická bezpečnost - https://ec.europa.eu/food/safety_en

Chemická bezpečnost - https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety_en

Falšování potravin - https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/ffn_en

Zlepšující látky v potravinách - https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents_en

Nové potraviny - https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en

Legislativa týkající se informací na potravinách pro spotřebitele - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

Výživová a zdravotní tvrzení - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims_en

EU registr výživových a zdravotních tvrzení - http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Doplňky stravy - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/supplements_en

Obohacování potravin vitamíny a minerálními látkami - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/vitamins_minerals_en

Zvláštní kategorie potravin - https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food_en

Geneticky modifikované organismy - http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Správná hygienická praxe – vyhledávač národních přístupů - https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/

Databáze evropských značek kvality - http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=cs

Státní veterinární správa – www.svscr.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – www.szpi.gov.cz

Poslední úprava: Rajchl Aleš (29.01.2018)
Sylabus -

1. Evropské potravinové právo a jeho dopad do národní legislativy: systém práva, právní nástroje a prameny práva, hierarchie právních předpisů, general food law, implementace evropského potravinového práva v ČR, uvádění potravin na trh v EU, technické normy. Exkurz do jiných právních řádů.

2. Základní cíle evropského potravinového práva, vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), kritické body ve výrobě potravin, HACCP, systémy řízení bezpečnosti potravin.

3. Národní legislativa: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky, veterinární zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví.

4. Základní právní rámec pro potraviny živočišného původu.

5. Geneticky modifikované organismy. Produkty ekologického zemědělství. Evropské systémy kvality v kontextu národních snah na propagaci lokálních produktů.

6. Mikrobiologické požadavky na potraviny. Kontaminanty v potravinách. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.

7. Legislativní rámec pro zlepšující látky v potravinách: přídatné látky, aromata, enzymy. Obohacování potravin.

8. Pravidla pro označování potravin, druhy informací uváděných na obalech a vzájemná provázanost jednotlivých právních předpisů, základní povinně uváděné údaje.

9. Speciální druhy potravin: potraviny pro zvláštní výživu a zvláštní lékařské účely, doplňky stravy. Nové potraviny. Trendy v potravinářství.

10. Úřední kontrola potravin: princip, organizace a kompetence, postupy a opatření, správní trestání. Judikatura.

11. Požadavky na předměty a materiály přicházející do styku s potravinami, environmentální legislativa, REACH.

12. Legislativní specifika a požadavky na výrobu vybraných potravin (ovocné a zeleninové výrobky, maso a masné výrobky, vejce a nápoje).

13. Legislativní specifika a požadavky na výrobu vybraných potravin (mlýnské produkty, pekařské a cukrářské výrobky, těstoviny, cukr a cukrovinky).

14. Legislativní specifika a požadavky na výrobu vybraných potravin (mléko a mléčné výrobky, tuky a kosmetika).

Poslední úprava: Rajchl Aleš (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu.

Poslední úprava: Rajchl Aleš (05.03.2018)
 
VŠCHT Praha