PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Produkce potravinářských surovin - N324002
Anglický název: Production of Food Raw Materials
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B324002
Staré označení: PPS
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B324003, B324002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na problematiku produkce jednotlivých potravinářských surovin. Diskutována je problematika samotné produkce, skladování, a posklizňových manipulací. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných surovin, a to živočišného i rostlinného původu. Posluchači jsou seznámeni i s legislativními aspekty a zemědělskými standardy majícími vliv na produkci potravinářských surovin. Předmět posiluje informovanost o globálním přístupu k výrobě potravin dle přístupu „od farmy po vidličku“.
Poslední úprava: Rajchl Aleš (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • přehled o potravinářských surovinách rostlinného a živočišného původu
  • základního přehledu v oblasti produkce a bezpečnosti potravinářských surovin
  • schopnosti posuzovat kvalitu potravinářských surovin pro potravinářský průmysl
  • znalosti o zbožíznalství vybraných potravinářských surovin

Poslední úprava: Rajchl Aleš (13.11.2012)
Literatura -

Z: Petr J., Louda F.: Produkce potravinářských surovin, VŠCHT, Praha, 1998, ISBN 80-7080-332-0

Z: Simeonovová J. at.al.: Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů, MZLU v Brně, 2001, 80-7157-405-8

D: Prugar J. at.al.: Kvalita rostlinných surovin, VÚPS, Praha, 2008, 978-80-86576-28-2

D: Pipek P.: Technologie masa I, 80-7080

Poslední úprava: Rajchl Aleš (18.11.2014)
Studijní opory -

elektronické studijní materiály: https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Rajchl Aleš (04.04.2016)
Sylabus -

1. Význam a postavení zemědělství a potravinářského průmyslu

2. Spotřeba surovin, zajištění surovin - legislativní rámec

3. Faktory ovlivňující produkci rostlinných surovin

4. Ekologické aspekty zemědělské produkce

5. Produkce obilovin (včetně rýže, kukuřice a minoritních plodin)

6. Luskoviny, olejniny, brambory, cukrodárné plodiny

7. Vinná réva, chmel

8. Produkce ovoce a zeleniny

9. Principy skladování a přepravy rostlinných surovin

10. Užitkové vlastnosti hospodářských zvířat

11. Produkce vepřového masa, hovězího masa a mléka

12. Produkce drůbežího masa a vajec

13. Ryby a ostatní vodní živočichové

14. Hygienické aspekty produkce a skladování živočišných surovin

Poslední úprava: Rajchl Aleš (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ324 (12.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 19
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha