PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný anglický jazyk A - B834001
Anglický název: Professional English Language A
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834008
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)
Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti, se zvláštním zaměřením na oblast odborného jazyka a jeho specifika. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři a technologie ve vztahu k životnímu prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

Studenti budou umět:

pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků

vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou,reagovat na ně jak ústně, tak písemně

diskutovat na odborné téma, vyjádřit svůj názor a argumentovat na dané téma

vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Z: materiály připravené Ústavem jazyků ( webová stránka Ústavu jazyků )

D: Brieger N. and Pohl A.,Technical English Vocabulary and Grammar,Summertown Publishing,2002, 1902741765

D: Murphy R.,English Grammar in Use, Cambridge University Press,2012, 9780521189392

D: West C.,Recycling Advanced English,Georgian Press,2009, 9780521140737

D: Key Words for Chemical Engineering, HarperCollins Publishers, 2013, 9780007489770

D: Armer T. and Day J.,Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011,9780521154093

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (02.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

1. Úvod do studia předmětu.

2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba.

3. Univerzitní studium: Studium v zahraničí. Program Erasmus. Slovesné časy.

4. Univerzitní studium: Specializace. Souslednost časová.

5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod.

6. Chemie: Periodická tabulka prvků a vlastnosti prvků. Vztažné věty.

7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly.

8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov pomocí předpon a přípon.

9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Výstavba koherentního textu.

10.Chemická laboratoř: Chemické pokusy, popis pracovního postupu. Infinitiv a jeho použití.

11.Životní prostředí: Tradiční a alternativní zdroje energie. Slovesné vazby.

12.Životní prostředí: Vodní zdroje, zařízení na úpravu pitné vody. Chemické a biologické čištění odpadních vod.

13.Životní prostředí: Paliva, zdroje.Těžba ropy a břidlicového plynu. Frázová slovesa.

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

K udělení zápočtu je nutné úspěšné napsání zápočtového testu a obhajoba shrnutí odborného textu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Průběžné a zápočtové testy 60

 
VŠCHT Praha