PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Odborný anglický jazyk I - N834008
Anglický název: Professional English Language I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Dolejšová Ivana PhDr.
Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834008A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (22.06.2016)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti, se zvláštním zaměřením na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři a technologie ve vztahu k životnímu prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • argumentovat v diskusi na odborné téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru
Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (22.06.2016)

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book,Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Bonamy D.,Technical English 3,Course Book,Pearson Education Limited,2012, 9781408229477

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.03.2016)

http://kj.vscht.cz/ke-stazeni

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.03.2016)

1. Úvod do studia předmětu.

2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba.

3. Univerzitní studium: Studium v zahraničí. Program Erasmus. Slovesné časy.

4. Univerzitní studium: Specializace. Souslednost časová.

5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod.

6. Chemie: Periodická tabulka prvků a vlastnosti prvků. Vztažné věty.

7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly.

8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov pomocí předpon a přípon.

9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Výstavba koherentního textu.

10.Chemická laboratoř: Chemické pokusy, popis pracovního postupu. Infinitiv a jeho použití.

11.Životní prostředí: Tradiční a alternativní zdroje energie. Slovesné vazby.

12.Životní prostředí: Vodní zdroje, zařízení na úpravu pitné vody. Chemické a biologické čištění odpadních vod.

13.Životní prostředí: Těžba ropy a břidlicového plynu. Frázová slovesa.

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha