PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikroskopický kurz z hydrobiologie - CZV217002
Anglický název: Microscopic course in hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 12/0, --- [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Záměnnost : N217023
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy mikroskopování vod a podobných vzorků (složek životního prostředí) včetně jejich zpracování podle platných ČSN norem (zjm. ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713). teoretická část je zaměřena na stručnou charakteristiku mikroskopicky pozorovatelných mikroorganismů (bakterií, sinic, řas, mikromycet, prvoků a mnohobuněčných), vyskytujících se v hodnocených vzorcích. Praktická část je věnována reálným vzorkům z terénu, vodárenských provozů a jim podobných zařízení. Struktura kurzu a jeho výstupy odpovídají požadavkům kladeným na pracovníky zkušebních laboratoří v rámci plánu vzdělávání podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
Výstupy studia předmětu -

Absolventi se naučí mikroskopovat, zpracovávat vzorky pro stanovení mikroskopického obrazu a určovat organismy. Získají obecné i speciální informace o bioindikátorech a způsobu využití jejich výskytu ve vzorku pro hodnocení celkového stavu biotopu (ekologický stav/potenciál), výskytu organismech v různých typech vod a problémech spojených s jejich odstranitelností vodárenskou úpravou a případně sekundární kontaminací.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Krátká Jana (26.05.2022)
Studijní opory -

https://tvp.vscht.cz/home/18861/18868

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem hydrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích.

Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři - rozpis úloh je následující: BOZP, práce s mikroskopem, úprava vzorků centrifugací, příprava nativních preparátů, různé biotopy a typy vzorků, bioseston a abioseston, určování organismů, fluorescence (mrtvý a živý organismus), počítání na rastru počítací komůrky, proměřování objektů, stanovení saprobního indexu.

Poslední úprava: Krátká Jana (26.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Nejsou.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
Sylabus -

Mikroskopování: Jak správně určovat

Mikroskopování: Systematika mikroorganismů (bakterie, sinice, řasy, prvoci a mnohobuněční)

Legislativní požadavky: Normy ČSN (řady 75 77xx) a předpisy

Praktická část: Příprava vzorků, práce s počítací komůrkou, identifikace organismů

Závěrečné přezkoušení: Formou diskuse

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Praktická část: Příprava vzorků, práce s počítací komůrkou, identifikace organismů

Závěrečné přezkoušení: Formou diskuse

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (03.02.2023)
 
VŠCHT Praha