PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Hydrobiologie - N217023
Anglický název: Hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M217015, CZV217003, CZV217002, CZV217004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Obor se zabývá obecnou hydrobiologií a její aplikací v přidružených oborech a technologiích. Podány jsou všechny potřebné informace a návaznosti se spolupracujícími obory a podobory, např. legislativa, hygiena, mikrobiologie, molekulární biologie, hydrochemie, genetika, biochemie, technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou.Specifikace druhů, typů a biotopů povrchových a podzemních vod. Extrémní biotopy, zde acidifikované a eutrofizované s dopady na biocenózu. Podstatnou část přednášek zaujímá problematika vodárenské biologie, biologie užitkových vod, zejména vod pro rekreaci, závlahy a průmysl (chladicí vody). Problematika znečišťování, samočištění a biologie odpadních vod.
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Specifikovat obor hydrobiologie.

Aplikovat na biotopech vhodné metody odběru vzorků a následné zpracování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství).

Pracovat s mikroskopem a identifikovat základní skupiny mikroorganismů.

Poslední úprava: TAJ217 (18.11.2012)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/hydrobiologie

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.07.2013)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem hydrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích.

Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři - rozpis úloh je následující: BOZP, práce s mikroskopem, úprava vzorků centrifugací, příprava nativních preparátů, různé biotopy a typy vzorků, bioseston a abioseston, určování organismů, fluorescence (mrtvý a živý organismus), počítání na rastru počítací komůrky, proměřování objektů, stanovení saprobního indexu.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky ke zkoušce: v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač dotazován ústně.

Požadavky pro udělení zápočtu: účast na laboratorních cvičeních je povinná. Studenti prezenční formy studia absolvují cvičení v rozsahu blokace v rozvrhu v době výuky semestru (pracovní skupiny, bloky úloh dle počtu studentů). Cvičení pro studenty kombinované formy studia budou probíhat v bloku ve třech dnech, termín bude upřesněn vyučujícím. Požadavek pro absolvování cvičení je zajištění reálných vzorků vody/stěrů odebraných z různých biotopů. Posluchač si na cvičení osvojí práci s mikroskopem, seznámí se s přípravou preparátu a jeho vyhodnocením. Po skončení práce odevzdá protokol (záznam o činnosti - typ vzorku, rozbor, taxonomická příslušnost organismů, zhodnocení vzorku), který bude dokladem výkazu práce na cvičeních.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Sylabus -

1. Ekologické základy hydrobiologie, terminologie.

2. Specifikace sinic a řas, taxonomie.

3. Protozoa a metazoa, taxonomie.

4. Bioindikace a její praktické využití.

5. Druhy a typy vod, Rámcová směrnice 2000/60/ES.

6. Biogeochemické cykly, abiotické faktory ovlivňující biocenózy.

7. Hydrobiologie stojatých vod, biocenózy, vzorkování a monitoring.

8. Acidifikace a eutrofizace, rekreační vody, sucho.

9. Hydrobiologie tekoucích vod.

10. Vodárenská biologie, riziková analýza (HACCP).

11. Užitkové vody (chladicí vody, klimatizace, vody v průmyslu).

12. Saprobiologie, znečišťování a samočištění.

13. Čistírenská biologie, odpadní vody a kaly.

14. Legislativa (zákony, vyhlášky, směrnice, správná laboratorní praxe).

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (25.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 0.5 14
1 / 4 14 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha