PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Hydrobiologie - M217015
Anglický název: Hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 14 / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N217023
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Obor se zabývá obecnou hydrobiologií a její aplikací v přidružených oborech a technologiích. Podány jsou všechny potřebné informace a návaznosti se spolupracujícími obory a podobory, např. legislativa, hygiena, mikrobiologie, molekulární biologie, hydrochemie, genetika, biochemie, technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou. Specifikace druhů, typů a biotopů povrchových a podzemních vod. Extrémní biotopy, zde acidifikované a eutrofizované s dopady na biocenózu. Podstatnou část přednášek zaujímá problematika vodárenské biologie, rizikové analýzy, biologie užitkových vod, zejména vod pro rekreaci, závlahy a průmysl (chladicí vody). Problematika znečišťování, samočištění a biologie odpadních vod. Uváděny jsou praktické výstupy a aplikace hydrobiologie v technologiích vody.
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Specifikovat obor hydrobiologie.

Aplikovat na biotopech vhodné metody odběru vzorků a následné zpracování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství).

Pracovat s mikroskopem a identifikovat základní skupiny mikroorganismů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/hydrobiologie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem hydrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích.

Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři - rozpis úloh je následující: BOZP, práce s mikroskopem, úprava vzorků centrifugací, příprava nativních preparátů, různé biotopy a typy vzorků, bioseston a abioseston, určování organismů, fluorescence (mrtvý a živý organismus), počítání na rastru počítací komůrky, proměřování objektů, stanovení saprobního indexu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studium sylabů z jednotlivých přednášek, doporučené literatury, osvojení znalostí a kontrola přezkoušením ústně. Účast na cvičeních povinná, odevzdání protokolu a jeho zhodnocení. Aktivní zapojení do chodu cvičení, zajištění reálných vzorků.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.01.2018)
Sylabus -

1. Ekologické základy hydrobiologie, terminologie.

2. Specifikace sinic a řas, taxonomie.

3. Protozoa a metazoa, taxonomie.

4. Bioindikace a její praktické využití.

5. Druhy a typy vod, Rámcová směrnice 2000/60/ES.

6. Biogeochemické cykly, abiotické faktory ovlivňující biocenózy.

7. Hydrobiologie stojatých vod, biocenózy, vzorkování a monitoring.

8. Acidifikace a eutrofizace, rekreační vody, sucho.

9. Hydrobiologie tekoucích vod.

10. Vodárenská biologie, riziková analýza (HACCP).

11. Užitkové vody (chladicí vody, klimatizace, vody v průmyslu).

12. Saprobiologie, znečišťování a samočištění.

13. Čistírenská biologie, odpadní vody a kaly.

14. Legislativa (zákony, vyhlášky, směrnice, správná laboratorní praxe).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na přednáškách je žádoucí, alespoň 80%. 100% účast na cvičeních, odevzdání protokolu po kontrole vyučujícím. Na základě odevzdání a formy zpracování protokolu udělení zápočtu. Po udělení zápočtu, možnost zápisu na termín zkoušky. Zkouška ústní formou přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha