PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC) v biologii a mikrobiologii - CZV217004
Anglický název: Principles of good laboratory practice (QA/QC) in biology and microbiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/4, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Záměnnost : N217023
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami mikrobiologického a biologického rozboru používanými ve zkušebních laboratořích. Součástí kurzu je teoretická část zaměřená na stěžejní a rizikové kroky při mikrobiologické (kultivační) a biologické (mikroskopické) práci. Posluchač se naučí pracovat s různými matricemi vzorků (voda, nárost, kal, sediment) ve vztahu k legislativním požadavkům a vhodným metodám pro stanovení cílového mikroorganismu. Zmíněny jsou zásady správné praxe v laboratoři, požadavky QA/QC (výkonnostní charakteristiky médií, selektivita, specifičnost, produktivita, referenční materiály, interní konfirmace, verifikace) a zajištění platnosti výsledků s ohledem na ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Doplněna je i praktická ukázka některých kultivačních procedur a mikroskopických technik.
Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Specify scope of Hydrobiology.

Apply the methods of sampling on biotopes and laboratory manipulation.

Use knowledge of bioindicators and bioindication to evaluate water treatment and waste water treatment technologies.

Handle microscope and identify basic group of microoorganisms.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Studijní opory - angličtina

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/hydrobiologie

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Nejsou.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Sylabus -

Kurz je složen ze 4 modulů, které nemusí posluchač absolvovat všechny. Modul 1: Základy mikrobiologie/biologie, používané kultivační a mikroskopické metody, vhodné přístroje a zařízení, práce v laboratoři (osvojení zásad aseptické práce v mikrobiologické laboratoři), úprava vzorků pro rozbory (očkování, přímý výsev, membránová filtrace). Teoretická a praktická část. Modul 2: Mikrobiologický rozbor různých typů vzorků, práce s normami (požadavky na stanovení ukazatelů kvality vody), selektivní/neselektivní stanovení, konfirmace indikátorového organismu. Teoretická a praktická část. Modul 3: Mikroskopická analýza různých typů vzorků v návaznosti na provedené kultivační metody, práce s normami (požadavky na stanovení ukazatelů kvality vody). Teoretická a praktická část. Modul 4: Požadavky QA/QC (výkonnostní charakteristiky médií, selektivita, specifičnost, produktivita, referenční materiály, interní konfirmace, verifikace) a zajištění platnosti výsledků s ohledem na ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Příklady z praxe.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Krátká Jana (10.01.2024)
 
VŠCHT Praha