PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kurz Bezpečnost práce v laboratoři a základní chemické výpočty - CZV217003
Anglický název: Kurz Bezpečnost práce v laboratoři a základní chemické výpočty
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12, --- [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Záměnnost : N217023
Anotace - angličtina
This course primarily deals with the topics of hydrobiology applications in technologies. The course provides information on directives, norms, hygienic aspects, water treatment technology and waste water treatment technology and describes them in detail. The introduction consists of basic hydrobiology and ecology terms, the history of applied hydrobiology, basic information on taxonomy and systematic summary of microorganisms. Types and biotopes of surface and underground water are also specified. Extreme biotopes, i.e. acidified and eutrophic types, are closely observed in biocenoses. Problems of the water treatment technology are described very widely in this course. Biology of waste water, problems of self-purification, index of saprobity and methods of wastewater treatment are covered in a special part of lectures. The course also covers topics of toxicity, trophic levels and their roles in water biocenoses and shows the importance of microorganisms in processes and technologies.
Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Výstupy studia předmětu -

Absolventi se naučí mikroskopovat, zpracovávat vzorky pro stanovení mikroskopického obrazu a určovat organismy. Získají obecné i speciální informace o bioindikátorech a způsobu využití jejich výskytu ve vzorku pro hodnocení celkového stavu biotopu (ekologický stav/potenciál), výskytu organismech v různých typech vod a problémech spojených s jejich odstranitelností vodárenskou úpravou a případně sekundární kontaminací.

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Studijní opory -

https://tvp.vscht.cz/home/18861/18868

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem hydrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích.

Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři - rozpis úloh je následující: BOZP, práce s mikroskopem, úprava vzorků centrifugací, příprava nativních preparátů, různé biotopy a typy vzorků, bioseston a abioseston, určování organismů, fluorescence (mrtvý a živý organismus), počítání na rastru počítací komůrky, proměřování objektů, stanovení saprobního indexu.

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Nejsou.

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Sylabus - angličtina

1. Ecology and characterization of hydrobiology, the topic, taxonomy, terminology.

2. Specification and taxonomy of microfytes (algae, cyanobacteria).

3. Protozoa and metazoa, taxonomy.

4. Bioindication and its practise.

5. Water Framework 2000/60/EC, types and sorts of water.

6. Biogeochemical cycles, abiotic factors influenced biocenosis.

7. Hydrobiology of standing water, biotic aspects and factors, biocenosis, monitoring.

8. Extreme biotopes - acidification and eutrophication, lack of water, recreation waters.

9. Hydrobiology of running water.

10. Water treatment biology, risk assesment (HACCP).

11. Biology of usage water.

12. Saprobity, saprobiology, monitoring.

13. Waste water treatment biology, waste waters, sludges.

14. Legislation, QA/QC.

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Praktická část: Příprava vzorků, práce s počítací komůrkou, identifikace organismů

Závěrečné přezkoušení: Formou diskuse

Poslední úprava: Krátká Jana (18.10.2023)
 
VŠCHT Praha