Anorganická technologie - M105008
Anglický název: Inorganic Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : AM105008
Záměnnost : AM105008, N105020
Je neslučitelnost pro: AM105008
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Na základních anorganických technologiích je ukázána souvislost mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi reagujících látek a produktů, kinetikou a termodynamikou probíhajících reakcí a technickým řešením. Jednotlivým výrobám je věnována pozornost z hlediska ekologického i vývojového.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat fyzikálně chemickou podstatu výrobních procesů

Popsat principy základních výrob anorganického průmyslu

Diskutovat rozvojové a ekologické aspekty anorganických výrob

Literatura -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (17.11.2022)

Z: M. Lhotka a kol.:Úvod do anorganické technologie, skripta VŠCHT Praha, 2012

Z: M. B. Hocking: Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, Elsevier, Oxford, 2005

Z: A. Jess and P. Wasserscheid: Chemical Technology, Wiley-VCH, Weinheim, 2020

Z: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 7th ed.; Wiley-VCh: Weinheim, c2011; 40 vols.

D: F. R. Howard: Handbook of Commercial Catalysts, Heterogeneous Catalysts; CRC PRESS: New York, 2000

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Zpracování technologické studie výroby na zadané téma

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1.Soda, hydrogenuhličitan sodný

2.Technické a vzácné plyny, dělení plynů

3.Čištění plynů od sloučenin síry

4.Výroba vodíku z plynných paliv

5.Výroba vodíku z kapalných a pevných paliv

6.Amoniak, zpracování odplynů ze syntézního okruhu

7.Podazeotropická a koncentrovaná kyselina dusičná, redukce oxidů dusíku

8.Kyselina sírová

9.Výroba výbušnin a třaskavin

10.Síran amonný, dusičnan amonný, dusičnan vápenatý

11.Močovina, hnojiva na bázi močoviny

12.Kyselina trihydrogenfosforečná, fosforečnany vápenaté a amonné

13.Výroba NPK hnojiv vymrazovacím způsobem

14.Výroba NPK hnojiv ostatními způsoby

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.02.2020)
  • -
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vídenský Jan doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

zpracování a obhajoba individuálního projektu, ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 132 / 140