PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Separační procesy - M111005
Anglický název: Separation Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N111016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na separační procesy používané v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Důraz je kladen na teorii a aplikaci moderních separačních procesů, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění principům preparativní kapalinové chromatografie a adsorpčních procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného adsorpci a stanovení adsorpčních izoterem.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Formulovat látkové a energetické bilance separačních aparátů.

2. Analyzovat a optimalizovat separační procesy v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

3. Přenést návrh separačního pochodu z laboratorního do průmyslového měřítka.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Z: J. Hanika: Speciální separační procesy, skripta VŠCHT, Praha (1998), 80-7080-242-1.

Z: J. D. Seader, E. J. Henley: Separation Process Principles, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2006), 0470481838.

D: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.

D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.

D: D. M. Ruthven: Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley & Sons, New York (1984), 0471866067.

D: R. Taylor, R. Krishna: Multicomponent Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York (1993), 0471574171.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

Přednášející poskytuje na požádání kopie přednášek v elektronickém formátu (PDF).

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, charakteristika předmětu

2. Bilance, rovnovážné patro, fázové rovnováhy

3. Extrakce kapalina - kapalina

4. Extrakce tuhá fáze - kapalina (vyluhování)

5. Superkritická extrakce

6. Kapalinová chromatografie

7. Adsorpce

8. Preparativní kapalinová chromatografie

9. Adsorpční procesy

10. Mrazové sušení (lyofilizace)

11. Membrány a přenos hmoty

12. Membránové separační procesy

13. Krystalizace

14. Krystalizátory

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2020)
Vstupní požadavky -

chemické inženýrství, fyzikální chemie, analytická chemie, matematika, základy programováni v MATLABu

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Fyzikální chemie I

Matematika I

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí úspěšně napsat 3 zápočtové testy a následně uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.1 4
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha