PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Separační procesy - N111016
Anglický název: Separation Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M111005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na separační procesy používané v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Důraz je kladen na teorii a aplikaci moderních separačních procesů, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění principům preparativní kapalinové chromatografie a adsorpčních procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného adsorpci a stanovení adsorpčních izoterem.
Poslední úprava: Čapek Pavel (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Analyzovat a optimalizovat separační procesy v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Navrhnout přenos separačních pochodů z laboratorního do průmyslového měřítka.

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Literatura -

Z: J. Hanika: Speciální separační procesy, skripta VŠCHT, Praha (1998), 80-7080-242-1.

Z: J. D. Seader, E. J. Henley: Separation Process Principles, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2006), 0470481838.

D: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.

D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.

D: D. M. Ruthven: Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley & Sons, New York (1984), 0471866067.

D: R. Taylor, R. Krishna: Multicomponent Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York (1993), 0471574171.

Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)
Studijní opory -

Přednášející poskytuje na požádání kopie přednášek v elektronickém formátu (PDF).

Poslední úprava: Čapek Pavel (07.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Čapek Pavel (04.03.2009)
Sylabus -

1. Úvod, charakteristika předmětu

2. Bilance, rovnovážné patro, fázové rovnováhy

3. Extrakce kapalina - kapalina

4. Extrakce tuhá fáze - kapalina (vyluhování)

5. Superkritická extrakce

6. Kapalinová chromatografie

7. Adsorpce

8. Preparativní kapalinová chromatografie

9. Adsorpční procesy

10. Mrazové sušení (lyofilizace)

11. Membrany a přenos hmoty

12. Membránové seprační procesy

13. Krystalizace

14. Krystalizátory

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Vstupní požadavky -

chemické inženýrství, fyzikální chemie, analytická chemie, matematika, základy programováni v MATLABu

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Matematika I

Poslední úprava: Čapek Pavel (07.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 33
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 27
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 136 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha