PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technická katalýza - M111008
Anglický název: Technical Catalysis
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111020
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na aspekty průmyslového využití katalyzátorů a na demonstraci integrace katalyzátoru do výrobní technologie. V kurzu jsou na konkrétních technologiích demonstrovány hlavní typy katalytických reaktorů, různé formy částice katalyzátoru a jejich výroba, řešení bilance tepla v souvislosti s tepelným zabarvením katalyzované reakce, či vliv transportních jevů na selektivitu procesů. Kurz je zaměřen především směrem k heterogenní katalýze.
Poslední úprava: Veselý Martin (11.09.2023)
Literatura -

Chorkendorf I., Niemantsverdriet J.W.:"Concepts in Modern Catalysis and Kinetics", Wiley-VCH, 2007

Thomas J.M., Thomas W.J.: "Principles of Heterogeneous Catalysis" VCH, Weinheim

Ertl G., Knoezinger H., Weitkamp J.: "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Wiley-VCH, 2008

Niemantsverdriet J.W.:“Spectroscopy in catalysis", Wiley-VCH, 2007

Hagen J.: “Industrial Catalysis, A Practical Approach”, Wiley-VCH Weinheim, 2015

Poslední úprava: Veselý Martin (17.09.2023)
Studijní opory -

Pro studium základů katalýzy je k dispozici rozsáhlý podpůrný materiál. Kromě již doporučených učebnic jsou v první řadě k dispozici prezentace přednášek na e-learningu. Na vyžádání jsou u přednášejícího k dispozici i nahrané přednášky z kovidové doby.

Poslední úprava: Veselý Martin (17.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět staví na projektové úloze, na které pracují studenti po celý semestr. Průběžné diskuse k projektům

s přednášejícím vedou k vysoké úrovni závěrečného protokolu a jeho obhajobě při závěrečné zkoušce.

Poslední úprava: Veselý Martin (15.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod; rozdělení aplikované katalýzy; význam katalýzy pro chemický průmysl

2. Zeolity; jejich příprava a prudký rozmach v průmyslové praxi; tvarová selektivita

3. Fluidní katalytické krakování

4. Hydrokrakování a další významné procesy katalyzované zeolity

5. Katalytické reformování

6. Parní reformování

7. Syntéza amoniaku

8. Ostwaldův proces a zpracování odpadních plynů z výroby kyseliny dusičné

9. Syntéza methanolu

10. Fischerova-Tropschova syntéza

11. Hydrorafinace, Clausův proces

12. Katalýza v ochraně životního prostředí

13. Příklady industriální homogenní katalýzy (hydroformylace, Metateze, oligo- a polymerace)

14. Příklady industriální biokatalýzy = biotechnologie

Poslední úprava: Veselý Martin (15.09.2023)
Vstupní požadavky -

Pro vysoký efekt výuky Technické katalýzy je nutné ovládat základy katalýzy přednášené v předmětu Katalýza, jehož absolvování je tudíž výrazně doporučováno spolu s absolvováním předmětu Fyzikální chemie a Chemické inženýrství.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí vypracovat projektovou úlohu, na které pracují po celý semestr. Dále je potřeba vypracovat protokol a svůj projekt musí obhájit při závěrečné zkoušce.

Poslední úprava: Veselý Martin (15.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha