PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technická katalýza - N111020
Anglický název: Technical Catalysis
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111008
Pro druh:  
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M111008
Anotace -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (10.11.2012)
Inženýrsky významné principy aplikované katalýzy (heterogenní, homogenní a enzymové) jsou ilustrovány na v praxi realizovaných procesech. Je zdůrazňována bezprostřední spojitost mezi katalyzátorem a uspořádáním katalytického reaktoru. Typickými příklady pojednávaných procesů jsou: katalytické krakování, katalytické reformování, parní reformování, process fixace atmodférického dusíku, automobilové konvertory, syntéza L-DOPA, syntéza fruktosy atd.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (12.11.2012)

Studenti budou umět:

  • úspěšně pracovat v týmech provozujících katalytické procesy v průmyslu a praxi,
  • vybírat vhodné katalyzátory pro daný výrobní proces,
  • aplikovat charakterizační metody k řešení výroby, dezaktivace a regenerace heterogenních katalyzátorů,
  • úspěšně působit ve výzkumných týmech pro vývoj katalyzátorů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.05.2017)

Z: J. Koubek: "Průmyslové katalytické procesy", skripta VSCHT, 2007

Z: Ch.N. Satterfield: Heterogeneous Catalysis in Practice" McGraw-Hill (2nd Edition), 1993, ISBN-10: 0070548757

D: Baerns (Editor): "Basic Principles in Applied Catalysis", Springer 2003, ISBN 978-3-540-40261-9

D: Chorkendorff I., J.W. Niemantsverdriet : "Concepts of Modern Catalysis and Kinetics" Willey VCH, Weinheim, 2003, ISBN-10: 3527316728

Z: Vybrané současné texty z oboru distribuované vyučujícím

Studijní opory -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (10.11.2012)

Pro studium základů katalýzy je k dispozici rozsáhlý podpůrný materiál. Kromě již doporučených učebnic je v elektronických verzích ústřední knihovny VŠCHT Praha k dispozici pod hledaným heslem "Catalysis" mnoho použitelných zdrojů. Vynikající je např. rozsáhlá elektronická, každý rok aktualizovaná, encyklopedie "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", kterou přednášející vřele doporučuje a během cvičení demostruje, jak s ní při studiu zacházet.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (10.11.2012)

Předmět staví na projektové úloze, na které pracují studenti po celý semestr. Průběžné diskuse k projektům

s přednášejícím vedou k vysoké úrovni závěrečného protokolu a jeho obhajobě při závěrečné zkoušce. Při přednáškách o realizovaných katalytických procesech sbírají studenti inspirace pro řešení svých projektových úloh a jsou při tom vystavováni přísné kontrole.

Sylabus -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (10.11.2012)

1. Technické aspekty aplikované katalýzy.

2. Zeolitové katalyzátory (struktura, syntéza, transportní vlastnosti, modifikovatelnost).

3. Zeolity v organické syntéze (krakování a hydrokrakování,alkylace, izomerace).

4. Kinetické a termodynamické aspekty vícefunkčních katalyzátorů.

5. Katalytické reformování (optimalizace reakčních podmínek a složení katalyzátoru).

6. Mnohostupňová organická syntéza na bifunkčním katalyzátoru.

7. Parní reformování (inženýrské aspekty reaktivace katalyzátoru).

8. Nestacionární katalytická oxidace oxidu siřičitého.

9. Přehled katalytických aplikací v ochraně životního prostředí.

10. Automobilní katalytické systémy.

11. Katalytická likvidace těkavých organických látek.

12. Technicko-ekonomické srovnání variant hydroformylačních procesů.

13. Syntéza octové kyseliny alternativními katalytickými procesy.

14. Enzymová syntéza fruktosy (optimalizace režimu reaktorové baterie).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (10.11.2012)

Pro vysoký efekt výuky Technické katalýzy je nutné ovládat základy katalýzy přednášené v předmětu Katalýza, jehož absolvování je tudíž výrazně doporučováno spolu s absolvováním předmětu Fyzikální chemie a Chemické inženýrství.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Koubek Josef doc. Ing. CSc. (15.08.2013)

Předmět "Katalýza"

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 2,5 70
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha