PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Termodynamika materiálů - M126002
Anglický název: Thermodynamics of Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/termodynamika-materialu
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AM126002, N126004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Termodynamika materiálů představuje jeden z pilířů teoretických základů materiálového inženýrství. Pojednává o termodynamických vlastnostech pevných látek a fázových a chemických rovnováhách v heterogenních systémech za účasti tuhé fáze. Umožňuje modelovat rozmanité procesy přípravy a zpracování materiálů, a tak přispívá k lepšímu pochopení těchto procesů a jejich optimalizaci nezbytné pro dosažení materiálů s požadovanými užitnými vlastnostmi. Předmět Termodynamika materiálů předkládá tuto látku v mírně pokročilé formě. Získané poznatky nacházejí bezprostřední uplatnění v řadě dalších materiálově zaměřených předmětů magisterského studia.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Vysvětli a odvodit základní termodynamické vztahy.

Vypočítat rovnovážné složení jednoduchého heterogenního systému.

Interpretovat binární a ternární fázové diagramy kondenzovaných soustav.

Literatura -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (20.02.2018)

Z:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů,Skripta VŠCHT,Praha,1992,8070801670

Z:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů-příklady,Skripta VŠCHT,Praha,1997,8070802839

D:D.R.Gaskell,D.E.Laughlin: Introduction to Thermodynamics of Materials, 6th edition,CRC Press,2017,9781498757003

D:S.Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials,John Wiley & Sons,2003,9780471492306

Studijní opory -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (22.02.2018)

https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/termodynamika-materialu: skripta Termodynamika materiálů (pdf) a Termodynamika materiálů-příklady (pdf), prezentace k přednáškám (ppt

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0470092688: VSCHT E-zdroje kniha Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Základní termodynamické vztahy a principy

2. Stavové chování a termodynamické vlastnosti pevných látek

3. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách

4. Chemická rovnováha jednoduchých reakcí pevných látek

5. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy

6. Výpočet rovnovážného složení jednoduchých chemicky reagujících systémů

7. Roztoky - směšovací a dodatkové veličiny, model regulárního roztoku

8. Velmi zředěné roztoky, alternativní volba standardních stavů

9. Mřížkový model pevných roztoků

10. Fázové diagramy binárních systémů

11. Fázové rovnováhy v binárních systémech, výpočet rovnovážného složení

12. Fázové diagramy ternárních systémů

13. Výpočet rovnovážného složení složitých heterogenních systémů

14. Povrch pevných látek a rovnováhy v disperzních systémech

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Získání zápočtu za vyřešení příkladů v rámci individuálních projektů studentů, úspěšné vyřešení zkouškového testu (získání alespoň 40%) a složení ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 98 / 112
 
VŠCHT Praha