PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Termodynamika materiálů - N126004
Anglický název: Thermodynamics of Materials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M126002
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/ipl/materialy.html
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: M126002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ126 (06.11.2012)
Termodynamika materiálů představuje jeden z pilířů teoretických základů materiálového inženýrství. Pojednává o termodynamických vlastnostech pevných látek a fázových a chemických rovnováhách v heterogenních systémech za účasti tuhé fáze. Umožňuje modelovat rozmanité procesy přípravy a zpracování materiálů, a tak přispívá k lepšímu pochopení těchto procesů a jejich optimalizaci nezbytné pro dosažení materiálů s požadovanými užitnými vlastnostmi. Předmět Termodynamika materiálů předkládá tuto látku v mírně pokročilé formě. Získané poznatky nacházejí bezprostřední uplatnění v řadě dalších materiálově zaměřených předmětů magisterského studia.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (31.08.2013)

Studenti budou umět:

Vysvětli a odvodit základní termodynamické vztahy.

Vypočítat rovnovážné složení jednoduchého heterogenního systému.

Interpretovat binární a ternární fázové diagramy kondenzovaných soustav.

Literatura -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (28.08.2013)

Z:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů,Skripta VŠCHT,Praha,1992,8070801670

Z:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů-příklady,Skripta VŠCHT,Praha,1997,8070802839

D:S.Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials,John Wiley & Sons,2003,0471492302

Studijní opory -
Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)

http://www.vscht.cz/ipl/materialy.html skripta Termodynamika materiálů (pdf) a Termodynamika materiálů-příklady (pdf), prezentace k přednáškám (ppt)

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/109088228?CRETRY=1&SRETRY=0 VSCHT E-zdroje kniha Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials

Sylabus -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.09.2017)

1. Základní termodynamické vztahy a principy

2. Stavové chování a termodynamické vlastnosti pevných látek

3. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách

4. Chemická rovnováha jednoduchých reakcí pevných látek

5. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy

6. Výpočet rovnovážného složení jednoduchých chemicky reagujících systémů

7. Roztoky - směšovací a dodatkové veličiny, model regulárního roztoku

8. Velmi zředěné roztoky, alternativní volba standardních stavů

9. Mřížkový model pevných roztoků

10. Fázové diagramy binárních systémů

11. Fázové rovnováhy v binárních systémech, výpočet rovnovážného složení

12. Fázové diagramy ternárních systémů

13. Výpočet rovnovážného složení složitých heterogenních systémů

14. Povrch pevných látek a rovnováhy v disperzních systémech

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (28.08.2013)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
1 / 4 14 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha