PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování dřeva - M148013
Anglický název: Wood conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148071
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět přináší informaci o struktuře a vlastnostech dřeva, příčinách jeho poškození a možnostech jeho konzervování a ochrany.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Strukturu, vlastnosti a degradaci dřeva.

Možnosti konzervace a ochrany dřeva.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo, STOP, Praha 2000.

D Rowell R.M. (ed.): Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor and Frencis, 2005.

D Unger A. Schniewind A.P., Unger W.: Conservation of wooden artifacts. A handbook. Springer, 2001.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

e-learning

Poslední úprava: Kučerová Irena (30.01.2018)
Sylabus -

1.Struktura jehličnatého dřeva

2. Struktura listnatého dřeva.

3.Vlastnosti dřeva.

4. Příčiny poškození dřeva - abiotičtí činitelé

5. Poškození dřeva - biologičtí škůdci.

6.Metody průzkumu dřeva

7. Principy ochrany dřeva

8. Likvidace škůdců

9. Povrchové úpravy dřeva

10. Polychromie

11. Lepení dřeva

12. Tmelení dřeva

13. Konsolidace dřeva

14.Vodou nasycené dřevo

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 54
3 / 3 85 / 84
 
VŠCHT Praha