PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř hodnocení ropných produktů - M215005
Anglický název: Laboratory of Petroleum Products
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N215014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem laboratoří je seznámit studenty s metodami pokročilé analýzy fyzikálních a chemických vlastností ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv.
Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Literatura

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Sylabus

1. Stanovení vody v ropě.

2. Stanovení síry v ropných produktech.

3. Rektifikace dvousložkové směsi, výpočet účinnosti.

4. Stanovení biosložky v motorové naftě metodou FTIR.

5. Reologické vlastnosti ropných frakcí.

6. Číslo kyselosti.

7. Hodnocení asfaltů.

8. Tlak par benzínů.

9. Viskozitní index.

10. Tlak par benzinů.

11. Stanovení skupinového složení asfaltů chromatografií na tenké vrstvě s plamenově-ionizační detekcí.

12. Vakuová destilační zkouška a simulovaná destilace.

13. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

14. Oxidační stabilita.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Studijní prerekvizity

Žádné.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha