PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř hodnocení ropných produktů - N215014
Anglický název: Laboratory of Petroleum Products
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. J. Černý, CSc.
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M215005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)
Laboratoře doplňují předmět „Analýza paliv“. Cílem laboratoří je seznámení studentů se stanovením různých vlastností ropy, kapalných motorových paliv a uhlí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Studenti budou umět:

Provádět analýzu pevných, kapalných a plynných paliv absolvovanými metodami

Vypracovat laboratorní protokol o provedených analýzách

Literatura -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Není

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)

Černý J. a kol.: Návody pro laboratoř hodnocení ropných produktů. Dostupné v elektronické formě na http://cesmina.vscht.cz/trp/cz/navody-lab-paliv_48

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných a kapalných paliv. Student musí absolvovat 10 přidělených laboratorních prací, které neabsolvoval v rámci předmětu N251005 Laboratoř paliv. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv

3. Stanovení obsahu kyslíku a vody v lihobenzínových směsích

4. Reologie ropných frakcí

5. Hustota ropných produktů (automat + piknometr)

6. Těžké topné oleje - stanovení mechanických nečistot, obsahu asfaltenů, Conradsonova karbonizačního uhlíku

7. Stanovení obsahu polyaromátů v motorových naftách

8. Stanovení obsahu vody v ropě (odstředěním, titrací, destilací)

9. Stanovení obsahu biosložek v palivech pomocí FTIR

10. Oxidační stabilita motorových naft

11. Stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

12. Obsah síry dle Eschke

13. Kalorimetrie - spalné teplo, výhřevnost

14. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět „Analýza paliv“.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha