PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikrobiologie v technologii vody - M217009
Anglický název: Microbiology in Water Technology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 14 / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N217017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Charakteristika oboru a jeho aplikace v technologiích. Charakter stavby buněk, morfologie, chemické složení buněk, systematické členění bakterií a hub. Základy růstu, dělení a rozmnožování mikroorganismů, výživa a metabolismus mikroorganismů, genetika a variabilita mikroorganismů. Vztah mezi mikroorganismy a jejich prostředím, indikátory ekologického znečištění vod. Přehled mikrobiologického vyšetřování různých typů vzorků. Základy mikroskopické analýzy a přípravy preparátů, charakter prostředí laboratoře a jednotlivé metodiky detekce mikroorganismů. Hygienické indikátory jakosti vod a jejich význam pro člověka v souladu s platnou legislativou.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Specifikovat obor mikrobiologie, mikroorganismy (viry, bakterie, mikromycety).

Aplikovat jednotlivé metody odběru vzorků, a následně mikrobiologické metody zkoumání a vyhodnocování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství, užitkové vody).

Pracovat s mikroskopem a preparáty.

Provádět kultivační stanovení vybraných a indikátorových mikroorganismů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Mikro_tech_vody

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem mikrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích. Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři, rozpis úloh je následující: BOZP, příprava kultivačních půd (variabilně, např. AKE, nalití na misky), očkování na/do půdy, otisk či spad na půdu (aplikace na 24 h ve zvoleném prostředí), ředění vzorků (1:10), kultivace (variabilně, dle zvoleného indikátorového organismu, např. koliformni bakterie, E.coli apod.), barvicí techniky (gramovo barvení u bakterií), mikroskopování, pozorování obarveného preparátu plísní v laktofenolu z otisku či spadu na půdu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studium sylabů z jednotlivých přednášek, doporučené literatury, osvojení znalostí a kontrola přezkoušením ústně. Účast na cvičeních povinná, odevzdání protokolu a jeho zhodnocení. Aktivní zapojení do chodu cvičení, zajištění reálných vzorků.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (23.01.2018)
Sylabus -

1. Charakter oboru mikrobiologie

2. Nebuněčné organismy

3. Buněčné organismy, gramnegativní bakterie

4. Buněčné organismy, grampozitivní bakterie

5. Mikromycety

6. Mikroorganismy v prostředí, biocenózy a ekologické vztahy

7. Růst, dělení a reprodukce živých soustav

8. Výživa a metabolismus mikroorganismů, fyziologické skupiny

9. Molekulární biologie, genetika a variabilita

10. Mikrobiologie pitné vody, indikace hygienické závadnosti

11. Mikroorganismy užitkových vod

12. Mikroorganismy v čistírenských procesech

13. Metody a nástroje hodnocení v praxi (odběry vzorků, příprava, stanovení)

14. Legislativa, správná laboratorní praxe

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na přednáškách je žádoucí, alespoň 80%. 100% účast na cvičeních, odevzdání protokolu po kontrole vyučujícím. Na základě odevzdání a formy zpracování protokolu udělení zápočtu. Po udělení zápočtu, možnost zápisu na termín zkoušky. Zkouška ústní formou přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha