PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikrobiologie v technologii vody - N217017
Anglický název: Microbiology in Water Technology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M217009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Charakteristika oboru a jeho aplikace v technologiích. Charakter stavby buněk, morfologie, chemické složení buněk, systematické členění bakterií a hub. Základy růstu, dělení a rozmnožování mikroorganismů, výživa a metabolismus mikroorganismů, genetika a variabilita mikroorganismů. Vztah mezi mikroorganismy a jejich prostředím, indikátory ekologického znečištění vod. Přehled mikrobiologického vyšetřování různých typů vzorků. Základy mikroskopické analýzy a přípravy preparátů, charakter prostředí laboratoře a jednotlivé metodiky detekce mikroorganismů. Hygienické indikátory jakosti vod a jejich význam pro člověka v souladu s platnou legislativou.
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (08.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Specifikovat obor mikrobiologie, mikroorganismy (viry, bakterie, mikromycety).

Aplikovat jednotlivé metody odběru vzorků, a následně mikrobiologické metody zkoumání a vyhodnocování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství, užitkové vody).

Pracovat s mikroskopem a preparáty.

Provádět kultivační stanovení vybraných a indikátorových mikroorganismů.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Mikro_tech_vody

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.07.2013)
Metody výuky

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem mikrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích. Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři, rozpis úloh je následující: BOZP, příprava kultivačních půd (variabilně, např. AKE, nalití na misky), očkování na/do půdy, otisk či spad na půdu (aplikace na 24 h ve zvoleném prostředí), ředění vzorků (1:10), kultivace (variabilně, dle zvoleného indikátorového organismu, např. koliformni bakterie, E.coli apod.), barvicí techniky (gramovo barvení u bakterií), mikroskopování, pozorování obarveného preparátu plísní v laktofenolu z otisku či spadu na půdu.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky ke zkoušce: v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač dotazován ústně.

Požadavky pro udělení zápočtu: účast na laboratorních cvičeních je povinná. Studenti prezenční formy studia absolvují cvičení v rozsahu blokace v rozvrhu v době výuky semestru (pracovní skupiny, bloky úloh dle počtu studentů). Cvičení pro studenty kombinované formy studia budou probíhat v bloku ve třech dnech, termín bude upřesněn vyučujícím. Posluchač si osvojí práci s kultivačními technikami, seznámí se s přípravou preparátu a jeho vyhodnocení. Po skončení práce odevzdá protokol (záznam o činnosti - typ vzorku, rozbor, typ organismu, indikace, zhodnocení vzorku), který bude dokladem výkazu práce na cvičeních.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (13.01.2017)
Sylabus -

1. Charakter oboru mikrobiologie

2. Nebuněčné organismy

3. Buněčné organismy, gramnegativní bakterie

4. Buněčné organismy, grampozitivní bakterie

5. Mikromycety

6. Mikroorganismy v prostředí, biocenózy a ekologické vztahy

7. Růst, dělení a reprodukce živých soustav

8. Výživa a metabolismus mikroorganismů, fyziologické skupiny

9. Molekulární biologie, genetika a variabilita

10. Mikrobiologie pitné vody, indikace hygienické závadnosti

11. Mikroorganismy užitkových vod

12. Mikroorganismy v čistírenských procesech

13. Metody a nástroje hodnocení v praxi (odběry vzorků, příprava, stanovení)

14. Legislativa, správná laboratorní praxe

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (25.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 0.5 14
1 / 4 14 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha