PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analytika vody - M217010
Anglický název: Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N217018
Je záměnnost pro: AM217010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Probírány jsou analytické metody stanovení hlavních složek pitných, povrchových i odpadních vod. Výběr metod vychází z běžné analytické praxe a vždy je vysvětlen princip, postup stanovení, případná předúprava vzorku, eliminace rušivých vlivů, oblast použití dané metody a výpočet koncentrace analytu. Předmět tak vytváří teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoří analytiky vody. Důraz je kladen také na pochopení a procvičení základních výpočtů používaných při přípravě roztoků, vyhodnocení dat a zpracování výsledků.
Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou orientovat v metodice stanovení běžných složek pitných, povrchových i odpadních vod a budou znát princip jednotlivých stanovení. Získají potřebné teoretické základy nezbytné pro zvládnutí předmětu Laboratoře analytiky vody. Seznámí se s postupem jednotlivých stanovení a s matematickým zpracováním naměřených hodnot, včetně správné interpretace získaných výsledků.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Literatura -

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

D: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, American Water Works Association, 2017, 978-08-7553-287-5

D: Leo M.L. Nollet , Leen S.P. De Gelder: Handbook of Water Analysis. CRC Press, Boca Raton 2013, ISBN 978-1439889640

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Znalosti a dovednosti studentů se ověřují formou závěrečného testu, který zahrnuje jak otázky (uzavřené i otevřené) z probrané teorie, tak hydroanalytické výpočty. Požadovaný rozsah znalostí odpovídá sylabu předmětu.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Sylabus -

1. Matematické zpracování naměřených dat v metodách titračních a spektrofotometrických (včetně kalibrace)

2. Fyzikálně-chemické parametry: konduktivita, pH. Použití ionexů v analytice vody

3. Sumární anorganické ukazatele: celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, iontově rozpuštěné látky

4. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku

5. Titrační stanovení síranů, chloridů

6. Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů, reaktivního fosforu, boru a křemíku

7. Stanovení CHSK-Mn; spektrofotometrické stanovení železa; stanovení manganu titrační kolorimetrií

8. Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku; titrační a spektrofotometrické stanovení aktivního chloru

9. Stanovení CHSK, BSK, TOC a MBAS v povrchových nebo odpadních vodách

10. Stanovení organického a amoniakálního dusíku v odpadních vodách

11. Stanovení hydrolyzovatelných polyfosforečnanů a celkového fosforu

12. Rozbory vody - rozsah, způsob vyjadřování výsledků, kontrola správnosti

13. Odběr, skladování a konzervace vzorku

14. Základy kvalimetrie - mez stanovitelnosti, mez detekce, nejistota měření, validace metody

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikace vychází z hodnocení závěrečného testu, na jehož napsání je k dispozici 90 minut a není dovoleno používat žádné pomůcky typu skripta, vlastní poznámky, tablet, notebook apod., povoleny jsou pouze psací potřeby a kalkulačka. V testu lze získat max. 100 bodů, z toho 70 za správně zodpovězené otázky a 30 za správně vypočítané příklady. Hodnocení vychází z obvyklé klasifikační stupnice: 91 - 100 bodů A, 81 - 90 bodů B, 71 - 80 bodů C, 61 - 70 bodů D, 51 - 60 bodů E, 50 bodů a méně F. K dispozici je jeden řádný termín testu a dva opravné, které lze využít i pro opravení známky. V případě zájmu o opravení známky je nutné informovat vyučující, aby do SIS zapsal hodnocení F, protože jedině tak systém umožní přihlášení na opravný termín.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha