PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metody a výpočty v analytice vody - N217018
Anglický název: Water Analysis - Seminar
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM217010, M217010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V předmětu jsou probírány analytické metody stanovení hlavních složek pitných, povrchových i odpadních vod. Výběr metod vychází z běžné analytické praxe a vždy je vysvětlen princip, postup stanovení, případná předúprava vzorku, eliminace rušivých vlivů, oblast použití dané metody a výpočet koncentrace analytu. Předmět tak vytváří teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoří analytiky vody. Důraz je kladen také na pochopení a procvičení základních výpočtů používaných při přípravě roztoků, vyhodnocení dat a zpracování výsledků.
Poslední úprava: Kujalová Hana (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou orientovat v metodice stanovení běžných složek pitných, povrchových i odpadních vod a budou znát princip jednotlivých stanovení. Získají potřebné teoretické základy nezbytné pro zvládnutí předmětu Laboratoře analytiky vody. Seznámí se s postupem jednotlivých stanovení a s matematickým zpracováním naměřených hodnot, včetně správné interpretace získaných výsledků.

Poslední úprava: Kujalová Hana (21.01.2018)
Literatura -

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 2012, ISBN 978-08-7553-013-0

Poslední úprava: Kujalová Hana (23.01.2018)
Sylabus -

1. Rozbory vody - rozsah, způsob vyjadřování výsledků, kontrola správnosti

2. Matematické zpracování naměřených dat v metodách titračních a spektrofotometrických (včetně kalibrace)

3. Fyzikálně-chemické parametry: konduktivita, pH; použití ionexů v analytice vody

4. Sumární anorganické ukazatele: Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, iontově rozpuštěné látky

5. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku

6. Titrační stanovení síranů, chloridů

7. Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů, reaktivního fosforu, boru a křemíku

8. Stanovení CHSK-Mn; spektrofotometrické stanovení železa; stanovení manganu titrační kolorimetrií

9. Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku; titrační a spektrofotometrické stanovení aktivního chloru

10. Stanovení CHSK, BSK, TOC a MBAS v povrchových nebo odpadních vodách

11. Stanovení sloučenin dusíku a fosforu v odpadních vodách; dusíková bilance

12. Odběr, skladování a konzervace vzorku

13. Voda používaná pro analytické účely; čistota chemikálií

14. Přehled aplikovaných výpočtů v analytice vody

Poslední úprava: Kujalová Hana (21.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytika vody

Poslední úprava: KOLLEROL (30.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Znalosti studentů jsou ověřovány formou závěrečného testu, který zahrnuje jak otázky z teorie, tak výpočty.

Poslední úprava: Kujalová Hana (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Protokoly z individuálních projektů 25
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha