PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kalové hospodářství - M217019
Anglický název: Sludge Management
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N217028
Je záměnnost pro: AM217099, AM217019
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Problematika zpracování čistírenských kalů a nakládání s nimi je jednou z nejdůležitějších disciplin v technologii vody. V rámci tohoto předmětu studenti získají informace o vzniku, produkce a vlastnostech čistírenských kalů, o způsobech jejich zpracování a zacházení s nimi. Podrobně jsou probrány metody úpravy a zpracování kalů potřebné pro dosažení požadovaných technologických a hygienických parametrů pro finální naložení s kaly.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět: odhadnout množství produkovaných kalů při různých čistírenských technologiích,

zhodnotit jejich vlastnosti,

vybrat optimální varianty stabilizace kalů a dalších technologických stupňů kalového hospodářství čistíren odpadních vod,

posoudit možnosti materiálového a energetického využití kalů,

posoudit vzájemný vliv kalového hospodářství a čistírenské linky.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: Spinosa L.,Vesilind P.A.,SLUDGE INTO BIOSOLIDS, Procesing, Disposal and Utilization,IWA Publishing,2001,1900222086

D: Foladori P., Andreotola G., Ziglio G." Sludge reduction technologies in wastewater treatment plants. IWA Publishing, 2010

D: Sanin F. Dilek, William W. Clarkson, and P. Aarne Vesilind. Sludge engineering: the treatment and disposal of wastewater sludges. DEStech Publications, Inc, 2011.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://web.vscht.cz/jenicekp

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Přednášky.

Konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Úvod, původ a bilance kalů. charakterizace a vlastnosti kalů.

2. Charakterizace a vlastnosti kalů, reologické vlastnosti kalů, kritéria stabilizovanosti,

3. Metody stabilizace kalů, technologie anaerobní stabilizace

4. Metody stabilizace kalů, technologie aerobní a chemické stabilizace.

5. Způsoby intenzifikace stabilizace kalů, dezintegrační metody.

6. Metody předúpravy kalů, kondicionace, zahušťování, odvodňování.

7. Zemědělské využití kalů, kompostování,

8. Hygienizace kalů.

9. Termické zpracování a energetické využití kalů

10. Spalování, pyrolýza zplyňování kalů, mokrá oxidace.

11. Sušení kalů

12. Vlastnosti a metody zpracování kalové vody.

13. Minimalizace produkce kalů

14. Legislativa týkající se zacházení s kaly

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.02.2020)

.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je složení závěrečné zkoušky, která probíhá ústní formou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,3 36
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha