PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kalové hospodářství - N217028
Anglický název: Sludge Management
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M217019
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : S217007
Je záměnnost pro: M217019, AM217099, S217007, AM217019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Problematika zpracování čistírenských kalů a nakládání s nimi je jednou z nejdůležitějších disciplin v technologii vody. V rámci tohoto předmětu studenti získají informace o vzniku, produkce a vlastnostech čistírenských kalů, o způsobech jejich zpracování a zacházení s nimi. Podrobně jsou probrány metody úpravy a zpracování kalů potřebné pro dosažení požadovaných technologických a hygienických parametrů pro finální naložení s kaly.
Poslední úprava: Jeníček Pavel (05.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: odhadnout množství produkovaných kalů při různých čistírenských technologiích,

zhodnotit jejich vlastnosti,

vybrat optimální varianty stabilizace kalů a dalších technologických stupňů kalového hospodářství čistíren odpadních vod,

posoudit možnosti materiálového a energetického využití kalů,

posoudit vzájemný vliv kalového hospodářství a čistírenské linky.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (07.08.2013)
Literatura -

Z: Spinosa L.,Vesilind P.A.,SLUDGE INTO BIOSOLIDS, Procesing, Disposal and Utilization,IWA Publishing,2001,1900222086

D: Foladori P., Andreotola G., Ziglio G." Sludge reduction technologies in wastewater treatment plants. IWA Publishing, 2010

D: Sanin F. Dilek, William W. Clarkson, and P. Aarne Vesilind. Sludge engineering: the treatment and disposal of wastewater sludges. DEStech Publications, Inc, 2011.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (07.08.2013)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/jenicekp

Poslední úprava: TAJ217 (18.11.2013)
Metody výuky

Přednášky.

Konzultace.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (19.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, původ a bilance kalů. charakterizace a vlastnosti kalů.

2. Charakterizace a vlastnosti kalů, reologické vlastnosti kalů, kritéria stabilizovanosti,

3. Metody stabilizace kalů, technologie anaerobní stabilizace

4. Metody stabilizace kalů, technologie aerobní a chemické stabilizace.

5. Způsoby intenzifikace stabilizace kalů, dezintegrační metody.

6. Metody předúpravy kalů, kondicionace, zahušťování, odvodňování.

7. Zemědělské využití kalů, kompostování,

8. Hygienizace kalů.

9. Termické zpracování a energetické využití kalů

10. Spalování, pyrolýza zplyňování kalů, mokrá oxidace.

11. Sušení kalů

12. Vlastnosti a metody zpracování kalové vody.

13. Minimalizace produkce kalů

14. Legislativa týkající se zacházení s kaly

Poslední úprava: Jeníček Pavel (05.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Biologické čištění odpadních vod nebo Základy čištění odpadních vod

Poslední úprava: Jeníček Pavel (07.08.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je složení závěrečné zkoušky, která probíhá ústní formou.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (05.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
1 / 3 14 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha