PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení - M218009
Anglický název: Corrosion and Corrosion Protection of Equipment in the Power Industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 16 / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N218021, N218021A
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Předmět seznamuje se základy korozních procesů, jejich mechanizmy a druhy korozního napadení, dále se zabývá faktory ovlivňujícími korozi v technologickém prostředí zejména energetických provozů, včetně jaderné energetiky. Součástí výuky je vysvětlení metodiky korozních testů, monitoringu a protikorozní ochrany.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Mechanizmy korozních procesů a způsoby ochrany proti korozi vhodné pro provozní prostředí.

Nejčastější typy koroze vyskytující se nejen v energetických zařízeních.

Vliv teploty, namáhání, volby materiálu a pracovního prostředí v technologické praxi se zřetelem na energetický provoz.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

D:Karas F., Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3

D:Číhal V., Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999, ISBN 80-200-0671-0

D:Jones D.A., Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996, ISBN 0-13-359993-0

D:Bartoníček R. a kol., Koroze a protikorozní ochrana kovů, Akademie Praha, 1966

D:Uhlig H., Winston R., Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 2008, ISBN 978-0-471-73279-2

D:Ritter S., Molander A., Corrosion monitoring in nuclear systems, Maney Publishing, 2010, ISBN 978-1-906540-98-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/met/index

http://www.svuom.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

1. Korozní výzkum, korozní literatura a zdroje informací. Hlavní dělení korozního napadení

2. Elektrochemický korozní článek – koncentrační, galvanický. Základy koroze ve vodném prostředí. Koroze ve spalinách a plynech, koroze v superkritické vodě

3. Termodynamika korozních procesů, potenciál, Nernstova rovnice, Pourbaixův diagram, modely elektrické dvojvrstvy

4. Kinetika korozních procesů. Výměnný proud, korozní proud, korozní rychlost. Přepětí, polarizace, Tafelova rovnice

5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, poruchy pasivity. Důlková a štěrbinová koroze

6. Koroze pod napětím, mechanismy a fáze korozního praskání, druhy měření, křehnutí kovů

7. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka, šíření trhliny, lomová mechanika

8. Vysokoteplotní oxidace, koroze v parovodním prostředí, tvorba a kinetika růstu korozních vrstev, ochranné schopnosti, exfoliace, metody povrchové analýzy k identifikaci korozních vrstev

9. Korozně exponovaná místa energetického bloku - kotel, přehřívák, turbína, kondenzátor

10. Koroze a tvorba úsad v chladících okruzích. Mikrobiální koroze. Aditiva.

11. Fyzikální a chemické metody čištění teplosměnných ploch, pasivace, konzervace, odstávky

12. Korozní testy a monitoring. Zkoušky životnosti materiálů, materiály pro energetiku

13. Korozní problematika jaderné energetiky, vlivy radiace na korozi, materiálové problémy pokročilých energetických systémů

14. Protikorozní ochrana v energetice

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Fyzikální chemie, Anorganická chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (25.01.2018)

Závěrečný test a ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha