PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie - M323022
Anglický název: Chromatography and mass spectrometry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Džuman Zbyněk Ing. Ph.D.
Stupák Michal Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N323055
Anotace -
Předmět Laboratoře chromatografie a hmotnostní spektrometrie je určený studentům, kteří absolvovali předmět Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s moderními technikami pro detekci látek s využitím různých instumentací, zpracováním naměřených dat a jejich interpretací, včetně statistického zpracování dat (multivariační analýzy). Laboratoře jsou koncipovány jako samostatná činnost studentů na zadaném tématu (projektu).
Poslední úprava: Džuman Zbyněk (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit a naplánovat experimentální činnost v moderní laboratoři, pod odborným vedením prakticky realizovat instrumentální analýzu, zpracovat a interpretovat naměřená data.

Poslední úprava: Džuman Zbyněk (25.01.2018)
Literatura -

Z: Picó Y.: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-444-52843-8.

Z: Otleş S.: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008, ISBN: 9781420045666.

Z: de Hoffmann E., Stroobant V.: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002 ISBN: 9780471485667.

Poslední úprava: Džuman Zbyněk (14.09.2023)
Studijní opory -

https://web.vscht.cz/poustkaj/

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Poslední úprava: Džuman Zbyněk (25.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, bezpečnost práce, organizace laboratoří.

2-4. Příprava řešení projektů (obecný úvod, praktický úvod v laboratoři).

5. Zadání úloh, samostatná příprava (rešerše, návrhy postupů).

6-12. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

13. Zpracování výsledků řešeného projektu.

14. Prezentace výsledků, obhajoba projektu.

Poslední úprava: Džuman Zbyněk (25.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat

Poslední úprava: Džuman Zbyněk (25.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v laboratořích a závěrečná obhajoba projektu včetně prezentace.

Poslední úprava: Džuman Zbyněk (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha