PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molekulová spektroskopie - M402005
Anglický název: Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : AM402005, N402015
Je korekvizitou pro: M402040
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Je podáván přehled metod molekulové spektroskopie z pohledu experimentu i teorie. Vychází se z principu kvantové mechaniky a stejný formalismus je použit pro rotační, vibrační a elektronovou spektroskopii. Kvantitativní spektroskopická analýza je odvozována z rovnice přenosu záření a meze platnosti Lambert-Beerova zákona jsou diskutovány. Součástí je i aplikace teorie grup. Pozornost je věnována přípravě vzorků pro různé typy spektroskopií s důrazem na rozdíly mezi vzorky s různým původem (geologické, biologické a environmentální)a metody práce s přenosnými spektrometry v terénu a techniky dálkové detekce molekul. V semináři jsou procvičovány principy a příklady molekulové symetrie a spinové váhy z Pauliho principu.
Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.08.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit principy metod molekulové spektroskopie na základě kvantové mechaniky

Diskutovat platnost Lambert-Beerova zákona s ohledem na základní fyzikální principy.

Aplikovat základní principy teorie grup ve spektroskopii.

Popsat metodické postupy pro vzorky různého původu a v různém fázovém stavu včetně in-situ spektroskopie a metod dálkové detekce.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

D:Frontiers of Molecular Spectroscopy, Edited by: Jaan Laane, Elsevier 2008, ISBN 9780444531759, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444531759

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

Materiály v elektronické formě studenti dostávají během výuky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod. Populace kvant. stavů. Einsteinova teorie spektrálních přechodů. Základní pojmy (spontánní a indukovaná emise, indukovaná absorpce, poločas rozpadu, Planckův zákon) - prof. Urban

2. Rovnice přenosu záření a její speciální případy. Teoretické principy kvantitativní analýzy. - Dr. Kania

3. Teorie spektroskopického experimentu a základní principy exp. metod spektroskopie. - Dr. Kania

4. Zdroje záření, detektory, optické materiály a jiné prvky spektroskopických přístrojů. Příprava vzorků v laboratoři pro různé typy spektroskopií, příprava vzorků in situ (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky). - Dr. Kania

5. Molekulová spektroskopie, společný teoretický základ. Born-Oppenheimerova aproximace. - prof. Urban

6. Mikrovlná spektroskopie. Rotační spektra a struktura molekul. - Dr. Kolesnikova

7. Vibrační spektroskopie. Normální souřadnice a souřadnice symetrie. - Dr. Kolesnikova

8. Chemické aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Analytické aplikace, mobilní spektrometry. - Dr. Kania

9. Aplikace teorie grup ve spektroskopii. - prof. Urban

10. Spektroskopie NMR a ESR. - Dr. Kania

11. Principy kvantové chemie. Elektronické energetické hladiny, typy přechodů - Dr. Kolesnikova

12. Elektronické spektroskopie. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Gamma spektrometrie. Roentgenová a gamma spektrometrie při analýze geologických vzorků, měření s mobilními spektrometry. - Dr. Kolesnikova

13. Fotoelektronová spektroskopie (UPS, XPS, ESCA). Aplikace fotoelektronové spektroskopie při analýze povrchů, hornin a biomateriálů. Moesbauerova spektrometrie. - prof. Urban

14. Pokročilé aplikace spektroskopie. - Dr. Kania

Poslední úprava: Fialová Jana (15.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Předpokládá se absolvování základních předmětů (Fyzika, Matematika, Anorganická chemie a Fyzikální chemie).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 4 84 / 112
 
VŠCHT Praha