PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř molekulové spektrometrie - M402040
Anglický název: Laboratory of molecular spectrometry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Korekvizity : M402005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V laboratořích molekulové spektroskopie se studenti seznámí s praktickým využitím vybraných spektroskopických technik (spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR), Ramanova spektroskopie vzorků v pevné fázi včetně přírodního materiálu, infračervená spektroskopie vzorků v pevné fázi s využitím reflexních technik a hmotnostní spektrometrie).
Poslední úprava: Kania Patrik (21.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Použít vybrané spektrometrické techniky pro molekulární analýzu.

Popsat a vysvětlit principy v rámci kurzu aplikovaných metod.

Poslední úprava: Kania Patrik (21.02.2024)
Literatura -

Z: Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

D: Frontiers of Molecular Spectroscopy, Edited by: Jaan Laane, Elsevier 2008, ISBN 9780444531759, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444531759

Obě knihy jsou volně přístupné v rámci sítě VŠCHT

Poslední úprava: Kania Patrik (21.02.2024)
Sylabus -

1. Spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR)

2. Ramanova spektroskopie vzorků v pevné fázi

3. Infračervená spektroskopie vzorků v pevné fázi

4. Hmotnostní spektrometrie

Poslední úprava: Kania Patrik (21.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Podmínkou k zapsání předmětu Laboratoř molekulové spektrometrie M402040 je současné zapsání předmětu Molekulová spektroskopie M402005.

Poslední úprava: Kania Patrik (21.02.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha