PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek - M402022
Anglický název: Advanced Structure Analysis of Pharmaceutical Substances
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402067
Anotace -
Předmět je zaměřen na zpracování a interpretaci strukturně spektroskopických dat včetně využití molekulového modelování při strukturní analýze. Další pozornost je věnována využití laboratorních informačních systémů při strukturní analýze farmaceutických látek.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zpracovávat a interpretovat data strukturně spektroskopických metod.

Využít základní principy molekulového modelování při strukturní analýze.

Popsat základní způsoby využití laboratorních informačních systémů při strukturní analýze farmaceutických látek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3

D:Jiří Fišer, Úvod do kvantové chemie, Academia 1983

D:NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis, Edited by: Holzgrabe, Ulrike; Wawer, Iwona; Diehl, Bernd; 2008 Elsevier, ISBN: 978-0-444-53173-5, Electronic ISBN: 978-0-0805-5819-6

D:Applications of Vibrational Spectroscopy in Pharmaceutical Research and Development, Editor(s): Don E. Pivonka, John Chalmers, Peter Griffiths, Wiley 2007, ISBN: 978-0-470-87087-7

D:Structure Determination from Powder Diffraction Data (International Union of Crystallography Monographs on Crystallography) By W.I.F. David, K. Shankland, L.B. McCusker, and C. Bärlocher, OUP Oxford; New Ed edition Aug 2006, ISBN: 978-0199205530

D:Crystal Structure Determination, By Massa, Werner, 2nd ed., 2004, Springer, ISBN: 978-3-540-20644-6

D:Quantum Chemistry, Second Edition, Donald A. McQuarrie, 2007 University Science Book ISBN 978-1-891389-50-4

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Petr Bouř, Základy kvantových výpočtů vlastností molekul, VŠCHT Praha (http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. RTG difraktometrie a mikrodifraktometrie - aplikace ve farmaceutické analýze

2. Pokročilé metody vyhodnocování difraktogramů

3. Vícedimenzionální NMR spektrometrie ve farmaceutické analýze

4. Kvantově chemické výpočty strukturních parametrů

5. Interpretace vibračních spekter ve farmaceutických aplikacích

6. Kvantově chemické výpočty a NMR spektrometrie

7. Strukturní modelování farmaceutických nízkomolekulárních substancí

8. Strukturní modelování farmaceutických vysokomolekulárních substancí

9. Konformační analýza a dynamika molekul

10.Spektrální zobrazování ve farmaceutické analýze

11.Automatizace strukturní analýzy ve farmacii - NMR, MS

12.Automatizace strukturní analýzy ve farmacii - optická spektroskopie

13.Laboratorní informační systémy při strukturní farmaceutické analýze

14.Laboratorní robotika ve strukturní analýze

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Pokročilé spektroskopické metody analýzy léčiv

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor)

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha