PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemické technologie pro procesní inženýrství - M409011
Anglický název: Chemical Technologies for Process Engineers
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409059
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)
Studenti se seznámí s vybranými technologiemi z oblasti chemického průmyslu a zpracování ropy. U těchto technologií jsou seznámeni s principem výroby, s technologickým uspořádáním strojů a aparátů včetně popisu stěžejních aparátů. Součástí popisu těchto technologií je i jejich vliv na znečišťování životního prostředí včetně používaných metod k minimalizaci těchto vlivů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Studenti budou umět:

Technologii vybraných výrob z oblasti chemického průmyslu a petrochemie

Používaná opatření a technologie k minimalizaci negativních vlivů používaných chemických technologií a životní prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.02.2020)

D: Kizling J., Technologie chemických látek a jejich využití, VUTIUM Brno, 2011

elektronické přednášky na www.vscht.cz/uchi

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

W. Büchner, R Schliebs, G. Winter, K.H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL (1991)

K Weissermel, H.J. Arpe: Průmyslová organická chemie, SNTL (1984)

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

1. Chemický průmysl v ČR. Tehnologická schémata.

2. Potrubní řády a jejich vybavení.

3. Základní typy procesních zařízení.

4. Konstrukční materiály.

5. Technické plyny.

6. Voda - výroba pitné vody a zpracování odpadních vod.

7. Elektrochemické a elektrotermické procesy.

8. Výroba kyseliny sírové.

9. Výroba amoniaku a kyseliny dusičné.

10. Průmyslová hnojiva.

11. Chemické zpracování uhlí.

12. Výroba surového železa a barevných kovů.

13. Zpracování ropy - AVD, štěpné procesy.

14. Vybrané technologie z petrochemie - etylenová jednotka.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Úvod do chemických technologií

Chemické inženýrství

Chemický průmysl a životní prostředí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.02.2020)
  • --
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Zápočet a zkouška písemnou formou

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha