PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Biosignály a modely - M445016
Anglický název: Biosignals and models
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=119
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Záměnnost : N445074
Anotace -
Předmět zahrnuje vybrané metody modelování biomedicínských dat a jejich analýzy s využitím příslušných informačních systémů. Vlastní tématika zahrnuje popis pořizování a analýzy vícekanálových biomedicínských dat a obrazů s jejich následným modelováním. Těžiště předmětu je v matematickém zpracování dat a ve fundovaném posouzení výsledků. Umožňuje tak studentům sjednocující pohled na zpracování biodat z inženýrského, biomedicínského a matematického hlediska s využitím prostředků výpočetní techniky, zejména programového prostředí MATLAB.
Poslední úprava: Knociková Juliana Alexandra (24.06.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování tohoto kursu budou schopni rozumět podstatě biosignálů z hlediska biomedicínského, matematického i fyzikálního. Budou schopni navrhnout optimání metody matematického zpracování vzhledem k jejich nestacionární a nelineární povaze.

Budou obeznámení s nejnovšími trendy analýzy a matematického modelování ve výzkumu i klinické praxi.

Poslední úprava: Knociková Juliana Alexandra (28.06.2024)
Literatura - angličtina

Obligatory:

 • Dynamical Systems in Neuroscience: The

  Geometry of Excitability and Bursting (Computational

  Neuroscience), Izhikevich E. M., 2007

Recommended:

 • Biomedical signal processing

  and control, Knociková, J., Petrásek, T., 2021

Optional:

 • Biomedical Signal Processing - Principles and

  Techniques,, Reddy D.C., 2005

Poslední úprava: Knociková Juliana Alexandra (28.06.2024)
Studijní opory

www.honeywellprocess.com/

www.mathworks.com/

Poslední úprava: Knociková Juliana Alexandra (24.06.2024)
Sylabus -

1. Biologické signály jako zdroje medicínskych dat, homeostáza, geneze a charakteristika vybraných biosignalů (EKG, EEG, EMG, ENG, EOG…)

2. Rozdělení biosignálů dle fyzikální podstaty a rytmicity průběhu. Vlastnosti biosignálů a odpovídající metody zpracování. Formáty biologických signálů.

3. Generování a prenos biosignálů. Pasivní a aktivní transport na buněčné úrovni, akční potenciál.

4. Snímání biosignálů. Vzorkování, kvantování, digitální filtrace, druhy fitrů a metody odstraňování rušivých složek.

5. Zobrazování signálů v časové a frekvenční oblasti, spektrální analýza, periodogram a FFT

6. Nestacionarita a modifikace časovo – frekvenčního rozlišení, waveletová analýza biosignálů

7. Elektrokardiografie, variabilita srdeční frekvence a elektrická osa srdce. Nelineární dynamika v analýze parametrů normálního a patologického EKG.

8. Chaos a dynamická analýza biologických signálů. Teorie entropického mozku.

9. Kvantitativní elektroencefalografie, automatická detekce paternů. Analýza změn EEG v různých neuropsychiatrických stavech.

10. Diskriminační a shluková analýza, fuzzy množiny.

11. Topografické mapování elektrické aktivity mozku - amplitudové, frekvenční, fázové.

12. Biostatistika a testování hypotéz v biomedicínských studiích.

13. Umělé neuronové sítě, úvod do metod umělé inteligence.

14. Biosignály a detekce kvantitativních biomarkerů ve fyziologických i patofyziologických podmínkách.

Poslední úprava: Knociková Juliana Alexandra (18.09.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování a obhajoba pěti ročníkových projektů: 0 - 30 bodů

Ústní zkouška: 0-70 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, 49-0 F.

Poslední úprava: Knociková Juliana Alexandra (17.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha