Chemické výpočty - N101002
Anglický název: Chemical Calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Staré označení: CHV
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N101031, N409010, Z101002
Je záměnnost pro: N101031, B101003, AB101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.
Poslední úprava: TAJ101 (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

bezchybně výpočítat navážky a výtěžky dle chemické rovnice a dále přípravit roztok o dané koncentraci.

Poslední úprava: TAJ101 (14.11.2012)
Literatura -

Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001,80-7080-435-1

Poslední úprava: TAJ101 (14.11.2012)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: TAJ101 (07.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V průběhu semestru se píší tři povinné kontrolní testy, jejich splnění je podmínkou pro získání zápočtu.

Poslední úprava: TAJ101 (14.11.2012)
Sylabus -

1. Základní veličiny. Složení směsí a sloučenin.

2. Příprava roztoků z čistých i znečištěných látek.

3. Příprava roztoků ředěním a směšováním roztoků

4. Procvičování probraných kapitol

5. Procvičování probraných kapitol

6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním.

7. Nasycené roztoky, rušená krystalizace.

8. Procvičování probraných kapitol

9. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny)

10.Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky.

11.Procvičování probraných kapitol

12.Opakování a oprava testů

13.Opakování a oprava testů

14.Opakování a oprava testů

Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Studijní prerekvizity -

středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky

Poslední úprava: TAJ101 (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100