PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř organické chemie I - N110002
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B110005
Pro druh:  
Další informace: http://Do termínů laboratoří se musí studenti přihlásit prostřednictvím SIS jako na termín zkoušky z Laboratoří OCH I
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}, {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (splněna laboratoř anonorganické chemie) - plnění}
Záměnnost : N110002A, N110502, Z110002
Je záměnnost pro: B110005, AB110005, N110002A
Ve slož. prerekvizitě: AB110006, B110006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (14.09.2016)
Podmínkou vstupu do laboratoří je složení zkoušky z Organické chemie I nebo získání zápočtu z Organické chemie A a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I. Cílem kurzu je naučit studenty základním operacím používaným v organické laboratoři. Studenti na sérii syntéz získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti při získávání a charakterizaci připravovaných sloučenin. Při hodnoceni studenta se klade důraz nejen na získané praktické dovednosti, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických rovnic reakcí, které probíhají při prováděných operacích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (19.08.2013)

Studenti budou umět:

bezpečně pracovat v organické laboratoři

zvládnout systém organické syntézy - plánování reakcí, stavbu reakčních aparatur, provedení reakcí, izolaci a charakterizaci produktů

samostatně zpracovat pracovní protokoly

Literatura -
Poslední úprava: MARTINUT (02.08.2013)

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Studijní opory -
Poslední úprava: MARTINUT (02.08.2013)

Laboratorní předpisy

Sylabus -
Poslední úprava: MARTINUT (02.08.2013)

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.

2. Laboratorní řád, protokoly, základní výpočty.

3. Základní vybavení organické laboratoře.

4. Stavba aparatur.

5. Krystalizace, filtrace a odsávání.

6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.

7. Zahřívání pod zpětným chladičem za míchání.

8. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.

9. Vícestupňové syntézy.

10. Operace za bezvodých podmínek.

11. Destilace za atmosferického tlaku.

12. Destilace za sníženého tlaku.

13. Stanovení bodu tání.

14. GLC chromatografie připravených látek.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (14.09.2016)

Pro vstup do Laboratoří z organické chemie I je podmínkou složená zkouška z Organické chemie I (z předmětu N110004) nebo klasifikovaný zápočet z Organické chemie A (z předmětu N110016) a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I (N101003).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (14.09.2016)

Organická chemie I nebo Organická chemie A a Laboratoř z anorganické chemie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha