PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Statistická analýza dat - N143042
Anglický název: Statistical Data Analysis
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M143002
Pro druh:  
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M143002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (06.08.2013)
Přednášky rozšiřují znalosti získané v předmětu Aplikovaná statistika o praktické využití nejrozšířenějšího volně dostupného statistického softwaru R. R je moderní snadno rozšiřitelné prostředí pro analýzu dat nabízející celou řadu statistických technik a kvalitních grafických výstupů. Studenti se prakticky obeznámí s použitím systému R pro běžné statistické úkony, jako jsou např. exploratorní analýza dat, testování hypotéz, analýza rozptylu či regresní analýza.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Studenti budou umět:

  • ovládat statistické prostředí R
  • provádět exploratorní analýzu a testovat hypotézy v R
  • provádět regresní analýzu v R
  • analyzovat vícerozměrná data v R
  • prezentovat výsledky statistických analýz za pomocí grafických možností systému R
Literatura -
Poslední úprava: ROZ143 (07.06.2013)

Z:Venables R.W.N., Smith D.M. and the R Core Team: An Introduction to R (dostupné online na http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf, 20.5.2013)

Z:Cohen T., Cohen J.Y.: Statistics and Data with R: An applied approach through examples. ISBN: 9780470721896 (dostupné v rámci domény vscht.cz online na http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470721896, 20.5.2013)

D:Rumsey D. Intermediate Statistics for Dummies; For Dummies, 2007. ISBN 0470045205

Studijní opory -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (09.12.2016)

Online materiály k přednášce na http://e-learning.vscht.cz

video kurs "Computing for Data Analysis" - použití a programování ve statistickém systému R, Roger D. Peng - https://www.coursera.org/course/compdata

video kurs "Data Analysis" - aplikovaná statistika v systému R, Jeff Leek - https://www.coursera.org/course/dataanalysis

Online učebnice

OpenIntro Statistics - http://www.openintro.org/stat/index.php

OnlineStatBook - http://onlinestatbook.com/2/index.html

Hyperstat - http://davidmlane.com/hyperstat/index.html

StatPrimer - http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ143 (07.06.2013)

V polovině semestru se píše zápočtová písemná práce. Na konci semestru studenti skládají písemnou zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ143 (07.06.2013)

1. Úvod do statistického softwaru R, help

2. Vstup a výstup v R

3. Tvorba grafů v R

4. Základní statistická rozdělení, náhodná čísla v R

5. Popisná jednorozměrná statistika, boxplot

6. Směrodatná odchylka, střední chyba průměru, interval spolehlivosti a jejich grafické znázornění v R

7. Testování hypotéz v R: t-test

8. Testování hypotéz v R: Analýza rozptylu

9. Popisné statistiky a jejich využití v R

10. Tvorba a testování lineárních modelů v R

11. Tvorba a testování nelineárních modelů v R

12. Základy lineární algebry v R

13. Analýza hlavních komponent a její implementace a užití v R

14. Shluková analýza v R

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ143 (07.06.2013)

Matematika, Aplikovaná statistika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha