Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu - N240007
Anglický název: Industrial ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz/
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : S240007
Je záměnnost pro: M240021, AM240007, AM240021, S240007, M240007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou dále posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znám principy metody posuzování životního cyklu a budou umět jí rámcově použít pro technologické i správní či manažerské projekty. Studenti budou mít přehlet o základních kategoriích dopadu na úrovni medpointů i endpointů. Studenti se budou orientovat v probematice environmentálních prohlášení a budou umět rozpoznat, zda určitý technologický postup nemá potenciál vytvářet přenesenou environmentální zátěž.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (18.01.2018)
Literatura -

Z: Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta, VŠCHT Praha, 2013

D: Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009, ISBN 978-80-86832-42-5. pp. 263.

D: Baumann, H. and A.M. Tillman, The Hitch Hiker´s Guide to LCA2004, Lund: Studentlitteratur.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (31.05.2017)
Studijní opory -

Kočí, V.: Environmentální dopady: posuzování životního cyklu. VŠCHT Praha 2013, pp 131, ISBN 978-80-7080-858-0.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (12.01.2018)
Sylabus -

1. Produktová ekologie. Posuzování environmentálních dopadů produktů - průmyslová ekologie.

2. LCT - Koncepce životního cyklu.

3. Kategorie dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu.

4. Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny.

5. Úbytek surovin.

6. Úbytek stratosférického ozónu.

7. Využívání krajiny.

8. Humánní toxicita a ekotoxicita.

9. Acidifikace. Eutrofizace.

10. Vznik troposférického ozónu.

11. Ekovektor produktu.

12. Definice cílů a rozsahu studie LCA.

13. Inventarizační analýza.

14. Hodnocení dopadů životního cyklu.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (18.01.2018)
Vstupní požadavky -

Žádné

Poslední úprava: Kočí Vladimír (18.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

None

Poslední úprava: Kočí Vladimír (18.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Prezentace na dané téma během semestru.

Písemná a ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (12.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 10
Ústní zkouška 90