PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborný projekt oboru chemie přírodních látek - N342008
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Specialised Project
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M342019, M342014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Předmět v úvodu seznamuje s pokročilými funkcemi v MS Wordu a MS Excelu při vytváření dlouhých odborných dokumentů a při zpracování rozsáhlých tabulkových dat a optimalizacích. Především však seznamuje se základy molekulárního modelování, konstrukcí a úpravou 3D struktury molekul a výpočty a zobrazením nejrůznějších molekulových vlastností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)

Studenti budou umět:

Používat MS Word při psaní a úpravě dlouhých odborných dokumentů

Používat MS Excel při zpracování velmi rozsáhlých dat a optimalizacích

Konstruovat a prohlížet 3D modely nejrůznějších látek včetně biopolymerů

Provádět geometrické optimalizace, molekulovou dynamiku a další výpočty

Kriticky hodnotit výstupy z molekulového modelování v literatuře

Literatura -
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)

Z: Young D. C.: Computational Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2002, 0471220655

D: Caffery M. L., Dobosh P. A., Richardson D. M.: Laboratory Excercises Using HyperChem, HyperCube, Inc., 1998, 1-896164-30-7

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)

Raich I.: Průvodci k některým úlohám z molekulovéhomodelování, http://www.vscht.cz/lam/new/InformaceProStudenty

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)

1. MS Word pro práci s dlouhými odbornými dokumenty, formátování znaků, odstavců, styly, šablony

2. Jazyková kontrola, vlastní slovníky, tabulátory, tabulky

3. Tok textu, dělení slov, zalamování řádek a stránek

4. Číslování nadpisů, literatury, tabulek, schémat, rovnic

5. Absolutní a relativní adresování v Excelu, kontingenční tabulky a grafy

6. Optimalizace a řešitel v Excelu, maticové vzorce

7. Základy molekulárního modelování, zobrazení struktur, rendering, zobrazení a editace strukturních parametrů

8. Zobrazení proteinů a dalších biopolymerů, rendering a abstrakce při jejich zobrazení

9. Konstrukce molekul, specifikace stereochemie

10. Geometrické optimalizace a problém lokálních minim

11. Editace strukturních parametrů, konformační změny, geometrické optimalizace se strukturními omezeními

12. Molekulová dynamika, Monte Carlo, simulované žíhání, periodický box a jeho konstrukce

13. Výpočty nábojů a orbitalů, HOMO, LUMO, predikce výsledků cykloadičních reakcí

14. Výpočty spektrálních a dalších vlastností

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)

Aplikace výpočetní techniky (Výpočetní technika)

Chemická informatika (Chemoinformatika)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha