Výtvarná dokumentace I - N700011
Anglický název: Art Documentation I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B700011
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Záměnnost : B700011, B700018
Je záměnnost pro: B700011, B7100011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 potřebné výtvarné dovednosti nezbytné pro restaurování památek

 výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů

 prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Studijní materaiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie vývojových prvků v gotice, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Studie vývojových prvků v renesanci, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 2 výkresů A2

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Dokumentace dle předlohy v počtu 9ks.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky stylizace rostlinných motivů, florální ornamentiky.

Studie vybrané řady ornamentů, zvěrné ornamentiky, zvěrných germánských stylů, řecko-skytské figurální památky z kovů, obíhajícího motivu a rozvinutého pláště.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
Plošná a plastická dokumentace tvarů, rostlinných motivů, zvířecích motivů, antropomorfních a figurálních motivů, lineárních, geometrických a abstraktních motivů, složitých kompozičních motivů.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení III, Výtvarné cvičení IV

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Účast na seminářích 1.5 42
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50