PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii - P105010
Anglický název: Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP105010
Anotace -
Náplní předmětu je popis fázových rovnováh a chemické termodynamiky, zejména v návaznosti na chemické a separační procesy v chemické technologii.
Poslední úprava: Krýsa Josef (29.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat fázové rovnováhy v soustavách tuhá látka – kapalina, kapalina – pára a kapalina – kapalina.

Vypočítat rovnovážné složení reakční směsi pro homogenní soustavy (plynná fáze) a pro heterogenní soustavy (tuhá fáze-plyn)

Poslední úprava: Krýsa Josef (29.06.2018)
Literatura -

Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Fázové rovnováhy. Skriptum VŠCHT Praha, 1997.

M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

Poslední úprava: Krýsa Josef (29.06.2018)
Studijní opory -

https://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/brevuvod.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_rule

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_equilibrium

Poslední úprava: Krýsa Josef (02.07.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Krýsa Josef (29.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Fázové rovnováhy tuhá látka - kapalina, dvousložkové soustavy

2. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, třísložkové soustavy, grafické znázorňování.

3. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, čtyřsložkové soustavy, grafické znázorňování

4. Fázové rovnováhy kapalina - pára

5. Fázové rovnováhy kapalina - kapalina

6. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování směsi plynů.

7. Základní principy chemické termodynamiky, reakční entalpie, reakční Gibbsova energie

8. Rovnovážné složení pro homogenní systémy - reakce v plynné fázi.

9. Rovnovážné složení pro heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).

10. Soustavy chemických rovnováh – paralelní reakce.

11. Adiabatické bilance pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.

Poslední úprava: Krýsa Josef (29.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Krýsa Josef (29.06.2018)
 
VŠCHT Praha