PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obecná mikrobiologie - P320001
Anglický název: General Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320001
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s základními principy mikrobiologie. Dále předmět svou náplní reaguje na současné problémy řešené v oblasti mikrobiologie. Předmět vyžaduje schopnosti aplikace základních charakteristik mikroorganismů vyplývajících z cytologie, morfologie, taxonomie, genetiky, podmínek růstu, rozmnožování a metabolismu na řešení konkrétních tematických oblastí zahrnujících mikroorganismy. Současně budou studenti seznámeni s základy širokého spektra metodik používaných při mikrobiologickém výzkumu.
Poslední úprava: Demnerová Kateřina (13.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Absolventi si osvojí základní metabolické procesy probíhající v mikrobiálních buňkách s ohledem na vliv růstových podmínek prostředí,ve kterém jsou kultivovány. Na základě těchto znalostí metabolismu mikrobiálních buněk budou schopni využívat teoretické i prakticky aplikovatelné znalosti v oblasti diversity metabolismu mikroorganismů. V průběhu studia pak bude posílena i jejich schopnost presentace výsledků formou krátkého sdělení, nejlépe souvisejících s tématem jejich doktorandských prací, na seminářích odborné skupiny a ostatních studentů.

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (11.07.2018)
Literatura -

Z: Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 15 ed.,Pearson, Prentice Hall 2017 ISBN-13:978-0134261928

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (17.10.2018)
Studijní opory -

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (11.07.2018)
Sylabus -

První část předmětu Obecná mikrobiologie je zaměřena na základní mikrobiální principy a pojmy. Současně bude zmíněn všeobecný význam mikroorganismů s ohledem na jejich pozitivní a negativní účinky na životní prostředí a lidskou populaci. Postupně budou probrány (a) funkce a struktura prokaryotních buněk (bakterie a archaebakterie), (b) funkce a struktura eukaryotních buněk (kvasinky, vláknité mikromycety), (c) funkce a struktura virů. V rámci druhé části předmětu se studenti seznámí s a)podmínkami růstu mikroorganismů (zdroje živin, transport látek do buněk, vnitřní a vnější faktory ovlivňujícími jejich růst), (b) s aplikací kultivačních metod v mikrobiologii,(c) rozmnožováním mikroorganismů. Třetí část zahrnuje (a)principy metod stanovení mikroorganismů (klasické a moderní metody) (b) metabolickou diversitu mikroorganismů a její technologický význam. Čtvrtá část je zaměřena na (a)základní molekulární principy genetiky mikroorganismů a na (b)současné principy taxonomie mikroorganismů.

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (13.07.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (13.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Demnerová Kateřina (13.07.2018)
 
VŠCHT Praha