PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikovaná mechanika tekutin - P409009
Anglický název: Applied fluid mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP409009
Anotace -
Předmět je projektového typu a navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. Hydromechanické procesy). Téma projektu si navrhuje student po dohodě se školitelem disertační práce. Téma musí mít souvislost s disertační prací studenta. Při řešení problému musí být užit vybraný CFD řešič. Projekt je zakončený obhajobou závěrečné zprávy, která musí obsahovat popis geometrie řešeného systému, nastavení řešiče, testování správnosti nastavení řešiče a výpočetní sítě a dosažené výsledné hodnoty. Průběh řešení studenti konzultují s garantem předmětu. Pokud studenti nemají dostatečné znalosti v metodě CFD, je doporučováno předchozí/souběžné absolvování blokového kurzu "Modelování proudění metodou CFD".
Poslední úprava: Jahoda Milan (15.09.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • prakticky se orientovat v počítačové dynamice tekutin
  • numericky řešit úlohy spojené s prouděním tekutin
Poslední úprava: Jahoda Milan (15.09.2022)
Literatura -

Z: Janalík J., Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Kozubková M., Modelování proudění tekutin, FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Bojko M., Návody do cvičení "Modelování proudění" - FLUENT, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Maric T., Hopken J., Moonet K., The OpenFOAM Technology Primer, Sourceflux UG, 2014.

Poslední úprava: Jahoda Milan (13.11.2018)
Studijní opory

Dostupné na https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Jahoda Milan (17.10.2018)
Sylabus -

1. - 14. Řešení samostatného projektu.

Poslední úprava: Jahoda Milan (15.09.2022)
Vstupní požadavky

Znalosti z teorie modelování proudění tekutin.

Poslední úprava: Jahoda Milan (15.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen vypracováním zprávy z individuálního projektu a ustním obhájením projektu.

Poslední úprava: Jahoda Milan (17.10.2018)
 
VŠCHT Praha