Didactics of Chemistry I - M832006
Title: Didaktika chemie I
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Klímová Helena doc. RNDr. CSc.
Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Distler Petr RNDr. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Is pre-requisite for: M832011, M832010, M832021, M832012, M832017
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D. (11.03.2019)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat teoretické poznatky obecné didaktiky na výuku konkrétních oblastí chemie. Studenti budou seznámeni s výukovými experimenty, s nakládáním s chemickými látkami a legislativním rámcem a naučí se navrhnout funkční výukové prostory. Seznámí se s výukovými pomůckami, modely a souvisejícím využitím ICT. S využitím informačních zdrojů dokáží strukturovat obsah učiva a připravit učební úlohy a sestavit testy.
Literature - Czech
Last update: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D. (11.03.2019)

Základní literatura:

1. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Přeložil Jiří FOLTÝN. Praha: Portál, 2013. ISBN 9788026203674.

2. DUŠEK, Bohuslav. Kapitoly z didaktiky chemie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-736-1.

3. MOKREJŠOVÁ, Olga. Moderní výuka chemie. V Praze: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-234-2.

4. GARCIA-MARTINEZ, Javier, SERRANO-TORREGROSA, Elena. Chemistry Education: Best Practices, Opportunities and Trends. Wiley-VCH, 2015.

5. ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Josef HALBYCH. Didaktika a technika chemických pokusů. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 8024611929.

6. HOLZHAUSER, Petr, MATUŠKA, Radek. Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků mladších 15 let. Chem. Listy 11x, xxx (2019).

7. HOLZHAUSER, Petr, MATUŠKA, Radek. Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků ve věku 15–18 let. Chem. Listy 113, xxx (2019).

8. DIBERARDINIS, Louis J. Guidelines for laboratory design: health, safety, and environmental considerations. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2013]. ISBN 9780470505526.

9. Učebnice chemie pro ZŠ a SŠ.

Doporučená literatura:

1. ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3450-7.

2. PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching: a practical approach. Second edition. Oxford: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-1-4085-0452-9.

3. Platné evropské předpisy, české zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy upravující nakládání s chemickými látkami.

4. ČIPERA, Jan. Rozpravy o didaktice chemie: [učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK]. Praha: Karolinum, 2000. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0134-6.

5. ČIPERA, Jan. Rozpravy o didaktice chemie II. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0309-8.

6. www.chemicka-olympiada.cz

Syllabus - Czech
Last update: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D. (11.03.2019)

1. Chemie – věda vs. vyučovací předmět (hypotéza, experiment, zákon, teorie)

2. Vyučovací metody. Tradiční výuka chemie, její klady a nedostatky.

3. Didaktické zásady ve výuce chemie.

4. Výukové cíle a indikátory jejich splnění. Formulace s ohledem na žáků, třídy.

5. Organizační formy vyučování chemie (individuální, skupinová, kooperativní apod.).

6. Aktivizační metody, didaktické hry v chemii.

7. Školní chemický experiment, demonstrační a žákovské pokusy. Chemické látky, bezpečnost práce, legislativa.

8. Výukové a pomocné prostory, návrh učebny a výukové laboratoře.

9. Pomůcky k výuce chemie. Modely, vizualizace.

10. ICT ve výuce chemie. (ChemSketch, simulace, 3D modely, videoexperimenty, virtuální realita, 3D-tisk apod.)

11. Struktura výukového obsahu. Učebnice, pracovní sešity a odborné knihy ve výuce chemie. Informační zdroje.

12. Učební úlohy v chemii, didaktické testy, Chemická olympiáda.

13. Příprava učitele na výuku. Její realizace a zpětná reflexe.

14. Motivace a stimulace žáků ve výuce chemie.

Course completion requirements - Czech
Last update: Distler Petr RNDr. Ing. Ph.D. et Ph.D. (19.02.2019)

Podmínky zakončení předmětu

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168