PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
General and Inorganic Chemistry II - AB101002
Anglický název: General and Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (1000)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Staré označení: ACH2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : B101002, N101006, N101027, S101006, Z101006
Je záměnnost pro: B101002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět rozšiřuje znalosti získané v OACH I. Obsahem je symetrie víceatomových molekul a teorie molekulových orbitalů, vazba v koordinačních sloučeninách, teorie Lewisových kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha, elektrochemie a vybrané postupy a syntézy z oblasti speciální i aplikované anorganické chemie.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Identifikovat prvky a operace symetrie a pracovat s diagramy molekulových orbitalů víceatomových molekul

Určit termy základních stavů atomů a iontů přechodných kovů a jejich rozštěpení v ligandovém poli

Odhadovat acidobazické chování iontů ve vodných roztocích a navrhovat reakční schémata Lewisových kyselin a bází.

Charakterizovat krystalické látky z hlediska symetrie, odvodit základní strukturní typy na základě nejtěsnějšího uspořádání a provádět jednoduché krystalochemické výpočty (teoretická hustota, bilance náboje v krystalech s poruchami)

Pracovat s různými typy rovnovážných konstant, potenciálovými diagramy stability, aplikovat standardní redukční potenciály a Nernstovu rovnici.

Upevní si a rozšíří znalosti z oblasti reaktivity anorganických látek.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z: C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Z: J.Klikorka a kol., Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

D: G.Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000, 98053513

D: D.Sýkorová a kol., Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha 1996, 8070802472

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní opory -

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Elektronické studijní opory - http://eso.vscht.cz/predmety/N101006/

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

K udělení zápočtu je třeba splnit dva kontolní testy během semestru, zkouška je souhrnná, obsahuje látku OACH I a OACH II a skládá se z písemné a ústní části. Přesnější informace jsou na domovské stránce Ústavu anorganické chemie (http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach1.html).

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Elektronová struktura atomů a iontů s částečně zaplněný slupkami. Vliv elektrostatického pole.

2. Symetrie molekul, teorie grup a její aplikace v anorganické chemii.

3. Vazba ve víceatomových molekulách a komplexech - teorie molekulových orbitalů

4. Ionty ve vodných roztocích, acidobazické vlastnosti, hydrolýza, rozpustnosti solí.

5. Lewisova teorie kyselin a zásad a její implikace v anorganické chemii, mechanizmy reakcí LK-LB

6. Komplexy přechodných kovů, struktura, vazba, spektroskopické a magnetické vlastnosti.

7. Komplexy přechodných kovů, koordinační rovnováhy a reakční mechanizmy.

8. Termodynamické aspekty anorganické chemie, termochemie a energetika, homogenní a heterogenní rovnováha, diagramy stability.

9. Principy oxidačně-redukčních reakcí, základy elektrochemie, Pourbaixovy diagramy

10. Struktura a symetrie krystalických látek.

11. Základy krystalochemie. Strukturní typy. Krystalové poruchy.

12. Vazba v pevných látkách a jejich vlastnosti. Kovy, polovodiče, izolanty.

13. Základy speciálních anorganických technologii - depozice a úprava tenkých vrstev, růst monokrystalů, metody sol-gel.

14. Aplikovaná anorganická chemie - průmyslově významné anorganické výroby

Poslední úprava: Kubová Petra (09.05.2022)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutné úspěšně absolvovat předmět Obecná a anorganická chemie I (N101005).

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Matematika I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení písemné a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha