Chemical and Balance Calculations - AB101003
Anglický název: Chemical and Balance Calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://In the summer semester, the course is organized as consultations upon agreement. For more info, please visit the e-learning page of the Chemical and Balance Calculations course.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B101003, N101002, N101031, N409010, S101002
Je záměnnost pro: B101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních chemických výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení a dalších navazujících kursů. Jeho obsahem jsou mj. výpočty založené na stechiometrii chemických reakcí (množství reaktantů a produktů), vyjadřování a přepočty složení směsí, výpočty založené na stavové rovnici ideálního plynu a materiálové bilance jednoduchých procesů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Studenti budou umět:

  • používat a převádět hodnoty veličin v jednotkách SI,
  • různá vyjádření složení sloučenin a směsí a jejich přepočty,
  • stechiometrické výpočty (množství reaktantů / produktů) včetně aplikace konverze, výtěžku či ztrát,
  • materiálové bilance jednoduchých procesů (příprava a ředění roztoků, krystalizace)
Literatura -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Rubešová, K., Jakeš, V.: Basic chemical calculations. VŠCHT Praha, 2018, 2nd edition

Olmsted, J. and Williams, G.M. 1994. Chemistry: The Molecular Science. s.l. : Mosby-Year Book Inc., 1994.

Russell, J.B. 1992. General Chemistry. s.l. : McGraw-Hill Inc., 1992

další informace naleznete na stránkách e-learningu: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=90

Studijní opory
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=90

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Je nutné uspět ve třech písemných testech během semestru. Pokud student nezíská alespoň 75 bodů ze 100, může daný test opakovat (každý maximálně dvakrát).

Sylabus -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

1. Jednotky a veličiny v chemických výpočtech

2. Složení směsí

3. Příprava roztoků

4. ředění a asměšování roztoků, hmotnostní bilance roztoků

5. 1. test

6. Nasycené roztoky, volná krystalizace

7. Rušená krystalizace, hmotnostní bilance při krystalizaci

8. 2. test

9. Stechiometrické výpočty; konverze, výtěžek nebo ztráty reakcí

10. Stechiometrické výpočty pro plynou fázi; stavová rovnice ideálního plynu

11. 3. test

12. Komplexní problémy zaměřené na úlohy řešené v navazujících laboratořích

13. Opakování neúspěšných testů; konzultace se studenty; procvičování vybraných úloh

14. Opakování neúspěšných testů; konzultace se studenty; procvičování vybraných úloh

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Je nutné uspět ve třech písemných testech během semestru. Pokud student nezíská alespoň 75 bodů ze 100, může daný test opakovat (každý maximálně dvakrát).